Ole Jacob Helmen med en betydelig papirbunke: 2000 sider sakspapirer til Høyesteretts behandling av Kleiva-saken. Foto: Guro Bjørnstad.

Det var i juni 2010 at Eli Dørum og Kåre Kleiva tok ut stevning mot staten med krav om erstatning for rovdyrtapet sommeren 2007. Noen slik erstatning fikk de ikke, med henvisning til forskriften som stiller krav om at den enkelte sauebonde må handle aktsomt og gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller redusere tap av sau.

Dørum og Kleiva mener de har krav på erstatning. Etter deres vurdering hadde de ikke andre alternativ enn å ha sauen på det aktuelle utmarksbeitet. De hadde omfattende tilsyn og vakthold, og handlet etter deres mening ikke uaktsomt da de slapp dyra på beite. Dersom de hadde sanket sauene tidligere, hadde de ikke hatt tilstrekkelig fôr for dyrene gjennom kommende vinter.

Prinsippsak
Og i dag starter Høyesteretts behandling av saken. – Dette er en prinsippsak som kan avgjøre hvorvidt husdyrholdere innenfor rovdyrsona kan opprettholde næringsgrunnlaget sitt, sier fagsjef og advokat Ole Jacob Helmen i Norges Bondelag, som mener at husdyrholdere kan bli skviset ut av næringen sin hvis de driver innenfor ulvesonen.

Helmen skal følge saken i Høyesterett de neste to dagene, hvor Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit er partshjelpere for Dørum og Kleiva. – Vi venter med stor interesse på utfallet av denne saken. All ære til Eli Dørum og Kåre Kleiva som tar belastningen med denne prinsippsaken, sier Helmen.

Les også: Støtter sak om beiteforbud

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen

Bondelagets temasider jus og skatt