Ulv i saueflokk på Røros sommeren 2013. Foto: Trond Magne Døhl.
Bestanden av Jerv ligger langt over bestemmelsene i forliket. Mange rovdyr som har herjet i beiteområder slipper unna fordi jaktlagene ikke finner de med de virkemidlene som er tillatt.

Samtidig ligger antall bjørneynglinger betydelig under bestandsmålet, noe som skyldes for få binner. Til tross for dette er vandrende hannbjørner en stadig trussel mot sau i prioriterte beiteområder og dagens ordninger gjør det vanskelig å ta dem ut.

150.000 sau tapt på 3 år
Mange rovdyr vandrer som de vil mellom rovdyrsoner og prioriterte beiteområder. Til tross for dagens tiltak er beitedyr sjeldent trygge.Tapstallene for ulv øker i takt med økningen i antall ulvevalper som blir født i Sverige. Det kommer flere og flere av disse ungulvene vandrende inn i Norge for hvert år som går med økning i ynglinger på svensk side.

Siden 2011 har ca 150 000 sau blitt antatt drept av rovdyr og tapene er svært ulikt fordelt. Dette innbærer store lidelser for dyrene og økonomisk tap og psykisk belastning for bøndene.
I dag er beiteområder og rovdyrsoner for forskjellige rovdyr et overlappende lappeteppe.
Økning i Oppland og Sør-Trøndelag
I Oppland er det dramatiske tall for beitesommeren 2013. Der har det kommet inn 445 søknader, 55 flere enn i fjor. Totalt er det søkt om erstatning for ca 10.000 dyr, mot 7.414 i 2012. Det er en økning både på ulv og bjørn, men i tillegg er det søkt erstattet mer enn 1000 flere dyr drept av jerv sammenlignet med 2012.

I Sør-Trøndelag er det også en økning i tapene. Fylkesmannen har der mottatt 224 søknader om erstatning – 12 mer enn for 2012. I tall dreier det seg om 5835 dyr, mot et krav for 5219 dyr i 2012. Det er en økning både i tapte lam og søyer.

Det ser ut til at det er bjørne- og ulveskadene som har økt mest fra i fjor, men enkelte steder ser en også en økning i skader som kreves erstattet som drept av jerv.

Dette reiser flere spørsmål:
Fungerer rovdyrforliket etter hensikten?
Er det mulig å forene beitedyr og rovdyr i Norge?
Er enkelte områder dårligere stilt en andre?
Hvordan vil den nye regjeringen håndtere rovdyr og beitedyr?

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit holder i dag (onsdag) og torsdag «Beiteseminar med rovdyrfokus» på Hotell Bondeheimen, Rosenkrantz' gate 8, Oslo. Arrangementet er åpent for journalister.

På onsdag kommer bl.a. Øivind Løken, leder for prosjektet for Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) og leverer statusrapport.

Administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein, snakker om dyrefelferd i beiteområder, mens direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, oppsummerer arbeidet med rovdyrforvaltningen.

På torsdag er det duket for paneldebatt mellom stortingspolitikere. m.m!

Arrangementet er åpent for journalister. Ta kontakt med:

Finn Erlend Ødegård
Seniorrådgiver i Norges Bondelag
Mobilnr: 92858495
E-post: finn.erlend.odegard@bondelaget.no

Program onsdag 13.november:
13:00 – 13:20  Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i beiteområdene ved Harald Gjein,
adm. direktør i Mattilsynet.
13:20 – 13:30  Spørsmål
13:30 – 13:50  Kommunenes medvirkning og oppgaver ved Hans Ulberg
13:50 – 14:10  Erfaringer fra skadefelling og tanker om effektivisering ved Arnfinn Lien
14:10 – 14:30  Spørsmål
14:30 – 15:00  Pause
Erfaringer fra beitesommeren 2013 i ulike deler av landet
15:00 – 15:15  Rovvilt i beiteprioriterte områder i Hedmark ved Ulf Skårholen
15:15 – 15:30  Streifulv og bjørn i Oppland ved Pål Kjorstad
15:30 – 15:45  Bjørn og jerv i Nordland ved Ann Guro Hansen
15:45 – 16:00  Bjørneskader i Selbu ved Odd Jarle Lien
16:00 – 16:15  Dialog mellom beitebrukere, miljøforvaltningen og SNO i Troms ved John
Helge Steinnes
16:15 – 16:30  Spørsmål
16:30 – 17:00  Pause
17:00 – 17:40  Miljødirektoratets arbeid med rovdyrforvaltningen ved Ellen Hambro,
direktør i Miljødirektoratet
17:40 – 18:00  Spørsmål
19:00  Middag i Kaffistova

Torsdag 14. november
09:00 – 09:15  Forventninger om nye grep i rovviltforvaltningen v/landbruksorganisasjonene
09:15 – 09:45  Klima- og miljøverndepartementets prioriteringer i rovviltpolitikken ved Lars Andreas Lunde, statssekretær i klima- og miljøverndepartementet
09:45 -10:15  Spørsmål
10:15 – 11:30  Paneldebatt med politikere fra energi- og miljøkomiteen
Bjørn Lødemel, Høyre
Oskar Grimstad, FrP
Ola Elvestuen, Venstre
Geir Pollestad, Senterpartiet
Eva Kristin Hansen, Arbeiderpartiet
Heikki Holmås, Sosialistisk venstreparti
11:30  Avslutning og lunsj