Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Universitetet for miljø- og bioøkonomi (UMB) har i dag lagt fram hver sin rapport om Inn på tunet. UMB har tatt for seg kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet. NILF har gjort en markedsanalyse av Inn på tunet-tjenester.

Behov for mer kunnskap om Inn på tunet
Universitetet for miljø og biovitenskap har i dag lagt fram en forskningsrapport om kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet. Rapporten oppsummerer norske og internasjonale studier og er utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, NAV og Statens landbruksforvaltning. Både samfunnsutviklingen og signaler fra sentrale myndigheter krever nye løsninger for å utvikle bedre velferdstjenester blant annet for et stadig økende antall eldre, og personer som på grunn av psykiske lidelser faller utenfor arbeidslivet. Inn på tunet kan så lagt vise til gode resultater. Rapporten skrevet av Bente Berget og Bjarne O. Braastad ved Helse UMB gir føringer for videre satsing på forskning og kompetanseoppbygging av IPT i løpet av de neste fire årene.

Tydeligere tilbudsbeskrivelser er nødvendig
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har gjort en aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet-tjenester. (Prestvik et al. 2013).

I følge en spørreundersøkelse til alle landets kommuner, hvor hele 80 prosent svarte, fins Inn på tunet-tilbud eller lignende tilbud knyttet til gårdsbruk i rundt halvparten av landets kommuner. Mange kommuner er også i ferd med å starte opp. Kommuner med erfaring med Inn på Tunet er fornøyde med pris og kvalitet på tilbudene. Likevel er tilbudet fortsatt større enn etterspørselen. For videreutvikling av Inn på tunet må det utvikles tydelige tjenestekonsept som forklarer hva tjenesten går ut på. Enklere transaksjonsformer og bBedre organisering av tilbudssiden er også viktig. Rapporten fra NILF peker videre på at dialog mellom Inn på tunet-tilbydere og viktige aktører på kjøper- og brukersiden kan skape felles arenaer for utvikling av tjenestene. Dette igjen vil bidra til innovasjon i kommune- og velferdssektoren.

Nasjonal handlingsplan for inn på tunet
Regjeringen har vedtatt en nasjonal handlingsplan for Inn på tunet (2013-2017). Vi blir stadig flere eldre, det trengs nye opplæringsarenaer for barn og unge. Behovet for arbeidstreningstilbud er stort. Inn på tunet kan være et svar på slike utfordringer. Handlingsplanen som skal bidra til mer informasjon om de ulike omsorgstjenestene og styrke samarbeid på tvers av sektorene.

Nytt nettsted for Inn på tunet
Matmerk har lansert et nytt nettsted for Inn på Tunet. Det nye nettstedet skal gjøre det enklere for både tilbydere og brukere av Inn på tunet-tjenester å finne informasjon. Blant annet inneholder nettstedet fylkesvise og kommunevise tilbyderoversikter og oversikt over Inn på tunet-kontakter hos fylkesmennene