Statsråd Dale ser alvoret i fôrsituasjonen og legger nå til rette for at kornprodusenter som velger å slå åkeren til grønnfôr, vil motta arealtilskudd korn. Det ble klargjorde LMD fredag ettermiddag.

Med gjeldende regelverk er arealtilskuddet per dekar høyere i kornproduksjonen enn for grovfôr i sone 1-4. Landbruks- og matdepartementet har derfor besluttet at de produsenter som velger å ensilere kornavlingen kan søke, og få innvilget arealtilskudd til korn. For AK-sone 1 utgjør dette en differanse på 198 kroner per dekar.

Kornprodusenter som velger å slå fôret til grønnfôr får erstatning som grovfôrproduksjon for det aktuelle arealet, dersom de er berettiga dette. Det vil si at avlinga er pr definisjon grovfôr, selv om man mottar arealtilskudd korn for arealet.  Dersom man velger å så i med raigras etter at åkeren er slått, skal det ikke komme til fratrekk ved beregning av avlingsskadeerstatningen.

Vi vil oppfordre husdyrprodusenter til å gjøre avtaler med kornbøndene om økt bruk av grønnfôr i år.

I samme brev går det fram at det fra 13. juli er nulltoll for import av høy og halm. 

Les mer på temaside for avlingssvikt og tørke.