Bedriftsrettede virkemidler kan utløse økt verdiskaping

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag er fornøyd med at hovedmålet for Innovasjon Norge skal "utløse regionenes muligheter."

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.-De nye målene for Innovasjon Norge ivaretar bedre bredden og omfanget i næringslivet, herunder landbruket, skriver Bondelaget i et brev til Næringskomitéens behandling av "Verktøy for vekst" - om Innovasjon Norge og SIVA SF(Meld St. 22 (2011-2012)).

Økt verdiskaping

-Bedriftsrettede virkemidler kan utløse økt verdiskaping i norske bedrifter. Selskapene er sentrale verktøy i næringspolitikken og i distrikts- og regionalpolitikken. Det er positivt at selskapene forvalter virkemidler som skal ha distrikts- og regionalpolitiske målsettinger, med over ordnede mål om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og nyttiggjøre seg ressursene i hele landet, heter det i brevet fra Norges Bondelag.

Landbruket må ha en tydelig posisjon

Samtidig understreker Bondelaget at det er viktig at landbruket har en tydelig posisjon i Innovasjon Norge, både sentralt og regionalt.

  • Landbruket bidrar til bosetting og sysselsetting over hele landet,og har en sentral rolle i utvikling og videreutvikling av mange lokalsamfunn.
  • Landbruket omfatter et bredt spekter av næringsaktivitet som jordbruk, skogbruk, reindrift og andre bygdenæringer basert på landbrukets ressurser.
  • Landbruket og tilknyttet næringsmiddelindustri sysselsetter om lag nitti tusen personer direkte.
  • I tillegg kommer leverandører og annen industri fra jord til bord. Det gjør matproduksjon til en komplett næringskjede og en av Norges største næringsklynger, understreker Bondelaget.

Utvikling og forvaltning av bygdeutviklingsmidlene

I sine kommentarer til meldinga, skriver også Bondelaget at

  • Vi er fornøyd med av Innovasjon Norge skal dekke oppdrag knyttet til landbruksbasert næringsutvikling og at Bygdeutviklingsmidlene fortsatt skal forvaltes av Innovasjon Norge.
  • Med økt vekt på regionale tilpasninger, vil det være spesielt viktig at faglaga i landbruket fortsatt har en sentral rolle i å utarbeide de fylkesvise strategiene og retningslinjene for regionale næringsprogram (RNP).
  • Landbruket gjennom avtalepartene må være representert i Innovasjon Norges hovedstyre
  • Det er av stor betydning av faglaga har plass i de regonale styrene for å sikre avtalepartenes innflytelse på disponeringen av jordbruksavtalens midler.
  • Bondelaget støtter en gjennomgang og evaøuering av låneordningene i Innovasjon Norge. Samtidig forutsetter Bondelaget at IN tilbyr toppfinansiering og er minst like risikovillige som ordinære finansieringsinstitusjoner.

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Brita Skallerud,Arild Bustnes.

Bondelagets temaside næringsutvikling

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere