Bedriftsrettede virkemidler kan utløse økt verdiskaping

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag er fornøyd med at hovedmålet for Innovasjon Norge skal "utløse regionenes muligheter."

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.-De nye målene for Innovasjon Norge ivaretar bedre bredden og omfanget i næringslivet, herunder landbruket, skriver Bondelaget i et brev til Næringskomitéens behandling av "Verktøy for vekst" - om Innovasjon Norge og SIVA SF(Meld St. 22 (2011-2012)).

Økt verdiskaping

-Bedriftsrettede virkemidler kan utløse økt verdiskaping i norske bedrifter. Selskapene er sentrale verktøy i næringspolitikken og i distrikts- og regionalpolitikken. Det er positivt at selskapene forvalter virkemidler som skal ha distrikts- og regionalpolitiske målsettinger, med over ordnede mål om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og nyttiggjøre seg ressursene i hele landet, heter det i brevet fra Norges Bondelag.

Landbruket må ha en tydelig posisjon

Samtidig understreker Bondelaget at det er viktig at landbruket har en tydelig posisjon i Innovasjon Norge, både sentralt og regionalt.

  • Landbruket bidrar til bosetting og sysselsetting over hele landet,og har en sentral rolle i utvikling og videreutvikling av mange lokalsamfunn.
  • Landbruket omfatter et bredt spekter av næringsaktivitet som jordbruk, skogbruk, reindrift og andre bygdenæringer basert på landbrukets ressurser.
  • Landbruket og tilknyttet næringsmiddelindustri sysselsetter om lag nitti tusen personer direkte.
  • I tillegg kommer leverandører og annen industri fra jord til bord. Det gjør matproduksjon til en komplett næringskjede og en av Norges største næringsklynger, understreker Bondelaget.

Utvikling og forvaltning av bygdeutviklingsmidlene

I sine kommentarer til meldinga, skriver også Bondelaget at

  • Vi er fornøyd med av Innovasjon Norge skal dekke oppdrag knyttet til landbruksbasert næringsutvikling og at Bygdeutviklingsmidlene fortsatt skal forvaltes av Innovasjon Norge.
  • Med økt vekt på regionale tilpasninger, vil det være spesielt viktig at faglaga i landbruket fortsatt har en sentral rolle i å utarbeide de fylkesvise strategiene og retningslinjene for regionale næringsprogram (RNP).
  • Landbruket gjennom avtalepartene må være representert i Innovasjon Norges hovedstyre
  • Det er av stor betydning av faglaga har plass i de regonale styrene for å sikre avtalepartenes innflytelse på disponeringen av jordbruksavtalens midler.
  • Bondelaget støtter en gjennomgang og evaøuering av låneordningene i Innovasjon Norge. Samtidig forutsetter Bondelaget at IN tilbyr toppfinansiering og er minst like risikovillige som ordinære finansieringsinstitusjoner.

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Brita Skallerud,Arild Bustnes.

Bondelagets temaside næringsutvikling

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere