Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.-De nye målene for Innovasjon Norge ivaretar bedre bredden og omfanget i næringslivet, herunder landbruket, skriver Bondelaget i et brev til Næringskomitéens behandling av "Verktøy for vekst" - om Innovasjon Norge og SIVA SF(Meld St. 22 (2011-2012)).

Økt verdiskaping

-Bedriftsrettede virkemidler kan utløse økt verdiskaping i norske bedrifter. Selskapene er sentrale verktøy i næringspolitikken og i distrikts- og regionalpolitikken. Det er positivt at selskapene forvalter virkemidler som skal ha distrikts- og regionalpolitiske målsettinger, med over ordnede mål om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og nyttiggjøre seg ressursene i hele landet, heter det i brevet fra Norges Bondelag.

Landbruket må ha en tydelig posisjon

Samtidig understreker Bondelaget at det er viktig at landbruket har en tydelig posisjon i Innovasjon Norge, både sentralt og regionalt.

  • Landbruket bidrar til bosetting og sysselsetting over hele landet,og har en sentral rolle i utvikling og videreutvikling av mange lokalsamfunn.
  • Landbruket omfatter et bredt spekter av næringsaktivitet som jordbruk, skogbruk, reindrift og andre bygdenæringer basert på landbrukets ressurser.
  • Landbruket og tilknyttet næringsmiddelindustri sysselsetter om lag nitti tusen personer direkte.
  • I tillegg kommer leverandører og annen industri fra jord til bord. Det gjør matproduksjon til en komplett næringskjede og en av Norges største næringsklynger, understreker Bondelaget.

Utvikling og forvaltning av bygdeutviklingsmidlene

I sine kommentarer til meldinga, skriver også Bondelaget at

  • Vi er fornøyd med av Innovasjon Norge skal dekke oppdrag knyttet til landbruksbasert næringsutvikling og at Bygdeutviklingsmidlene fortsatt skal forvaltes av Innovasjon Norge.
  • Med økt vekt på regionale tilpasninger, vil det være spesielt viktig at faglaga i landbruket fortsatt har en sentral rolle i å utarbeide de fylkesvise strategiene og retningslinjene for regionale næringsprogram (RNP).
  • Landbruket gjennom avtalepartene må være representert i Innovasjon Norges hovedstyre
  • Det er av stor betydning av faglaga har plass i de regonale styrene for å sikre avtalepartenes innflytelse på disponeringen av jordbruksavtalens midler.
  • Bondelaget støtter en gjennomgang og evaøuering av låneordningene i Innovasjon Norge. Samtidig forutsetter Bondelaget at IN tilbyr toppfinansiering og er minst like risikovillige som ordinære finansieringsinstitusjoner.

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Brita Skallerud, Arild Bustnes.

Bondelagets temaside næringsutvikling