Bedre resultat for svarthalespove med frivillige avtaler

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget mener svarthalespove ikke er egnet for ordningen prioriterte arter. - Feil type virkemiddel, heter det.

Miljøverndepartementet har fremmet et forlag om endring i forskriften om svarthalespove - til prioritert art. Ordningen prioriterte arter er en mellomløsning mellom områdevern og generelle prinsipper for bærekraftig bruk.

Ingen truet dyreart

Den underarten av svarthalespove som heller på Jæren kom til Norge for om lag 40 år siden og teller i dag 20-25 hekkende par. Disse fuglene holder til i de nordligste deler av randsonen hvor de klimatiske forholdene er tilstrekkelige til at fuglene larer å hekke. Bestanden av svarthalespove på verdensbasis er anslått til mellom 600.000 til 800.000 individer og er således ingen truet dyreart.

Samarbeid ga resultater

I 2012 samarbeidet grunneierne i det aktuelle området med en lokal ornitolog, og flyttet påviste ungekull til nabojorder med en annen type eng hvor graset på dette tidspunktet ikke skulle slås. 9-10 unger overlevde slåtten i 2012 på denne måten.

29 grunneiere blir berørt

Så langt er det 29 grunneiere i Klepp kommune som er berørt av forskriften som blir foreslått. De fleste av disse bøndene er aktive produsenter av gras som går til produksjon av melk og kjøtt. Til sammen produserer disse bøndene årlig om lag 4,5 millioner liter melk og kjøtt fra 2.600 storfe.

Bedre resultat med frivillige avtaler

Forskriften foreslår blant anet å framskynde slåttetidspunktet fra 15. juli til 5. juli i de økologiske funksjonsområdene. - Å forskyve slåtten betyr redusert grasproduksjon, betydelige driftsulemper og redusert matproduksjon, skriver Bondelaget. - Miljøvernmyndighetene vil oppnå bedre resultat for arten dersom de inngår frivillige avtaler med grunneiere, heter det.

Direkte uegnet

-Forskrift om svarthalvespove som prioritert art er et strengt, byråkratisk og ubalansert virkemiddel og er direkte uegnet i et av landets mest produktive jordbruksarealer, mener Norges Bondelag.

Bondelagets høringsbrev

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård.

Høringsbrevet fra Miljøverndepartementet

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere