Bedre resultat for svarthalespove med frivillige avtaler

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget mener svarthalespove ikke er egnet for ordningen prioriterte arter. - Feil type virkemiddel, heter det.

Miljøverndepartementet har fremmet et forlag om endring i forskriften om svarthalespove - til prioritert art. Ordningen prioriterte arter er en mellomløsning mellom områdevern og generelle prinsipper for bærekraftig bruk.

Ingen truet dyreart

Den underarten av svarthalespove som heller på Jæren kom til Norge for om lag 40 år siden og teller i dag 20-25 hekkende par. Disse fuglene holder til i de nordligste deler av randsonen hvor de klimatiske forholdene er tilstrekkelige til at fuglene larer å hekke. Bestanden av svarthalespove på verdensbasis er anslått til mellom 600.000 til 800.000 individer og er således ingen truet dyreart.

Samarbeid ga resultater

I 2012 samarbeidet grunneierne i det aktuelle området med en lokal ornitolog, og flyttet påviste ungekull til nabojorder med en annen type eng hvor graset på dette tidspunktet ikke skulle slås. 9-10 unger overlevde slåtten i 2012 på denne måten.

29 grunneiere blir berørt

Så langt er det 29 grunneiere i Klepp kommune som er berørt av forskriften som blir foreslått. De fleste av disse bøndene er aktive produsenter av gras som går til produksjon av melk og kjøtt. Til sammen produserer disse bøndene årlig om lag 4,5 millioner liter melk og kjøtt fra 2.600 storfe.

Bedre resultat med frivillige avtaler

Forskriften foreslår blant anet å framskynde slåttetidspunktet fra 15. juli til 5. juli i de økologiske funksjonsområdene. - Å forskyve slåtten betyr redusert grasproduksjon, betydelige driftsulemper og redusert matproduksjon, skriver Bondelaget. - Miljøvernmyndighetene vil oppnå bedre resultat for arten dersom de inngår frivillige avtaler med grunneiere, heter det.

Direkte uegnet

-Forskrift om svarthalvespove som prioritert art er et strengt, byråkratisk og ubalansert virkemiddel og er direkte uegnet i et av landets mest produktive jordbruksarealer, mener Norges Bondelag.

Bondelagets høringsbrev

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård.

Høringsbrevet fra Miljøverndepartementet

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere