Bedre å ta ut ulv før beitesesong enn jaktlisenser om høsten

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Det er helt uforståelig at myndighetene avslår å ta ut ulv før beiteslipp for så å gi jaktlisenser etter at beitesesongen.

Det sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke til at rovviltnemndene har vedtatt å åpne for lisensfelling av tolv ulver for jaktperioden 1. oktober – 31. mars 2013. Kun fire av jaktlisensene er gitt til rovviltregion 4 (Østfold og Akershus) og 5 (Hedmark) som har dagens ulvesone. De øvrige åtte jaktlisensene er gitt i rovviltregioner som ikke har mål om yngling av ulv.

30 mil unna ulvesonen

Nils T. Bjørke viser til at Aust-Agder Bondelag, Aust-Agder Sau og Geit, Aust-Agder Bonde- og Småbrukerlag og Setesdal Austhei Villreinlag i mai søkte om skadefelling av ulv etter sikker ulveobservasjon i Valle kommune i slutten av april. Valle kommune har viktige beiteområder for sau og ligger omtrent 30 mil unna ulvesonen. Valle grenser til rovviltregion 1 som har mål om ingen ynglinger av store rovdyr. Det var på dette tidspunktet snø i området og gode muligheter for å ta ut ulven.

Forventer betydelige skader

Direktoratet for naturforvaltning avslo seinere i mai søknaden med begrunnelse at de ikke vurderer observasjon av ulv i områder hvor det vil bli sluppet sau på beite om noen uker å utgjøre et skadepotensial. Fra 1. juli og fram til i dag har Statens naturoppsyn konstatert at minst to ulver har drept og skadet småfe ved en rekke anledninger og i begge Agderfylkene. Omlag 70 sau og lam er hittil dokumentert tatt av ulv. Først når årets sauesanking er gjennomført vil vi få en oversikt over de totale tapene denne sommer. De forventes dessverre å være betydelige. Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelser i flere omganger og kommunale fellingslag har vært ute og jaktet på ulven uten resultat. Erfaringene viser at det er en tilnærmet umulig oppgave å lykkes med å ta ut store rovdyr i beitesesongen. Med snødekke og gode sporingsforhold er imidlertid sjansene for å ta ut store rovdyr veldig gode. Det er nå åpnet for lisensjakt på inntil to ulver i Agderfylkene for jaktperioden 1. oktober – 31. mars 2013.

 Uforståelig med avslag for så å gi jaktlisenser etter beitesesongen

- Det er uforståelig at rovdyrmyndighetene avslår å ta ut ulv som oppholder seg i prioriterte sauebeiteområder før beiteslipp for så å gi jaktlisenser etter at beitesesongen er ove, r sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag. - Rovviltmyndighetene har alle muligheter til å husholdere over det totale ulveuttaket ved å redusere antall jaktlisenser om høsten med antall ulver som tas ut før beitesesong. Dermed kan rovdyrmyndighetene sikre seg slik at det totale uttaket blir på det nivået de selv ønsker.

 Oppskrift for mest mulig konflikt

Nils T. Bjørke viser til at det er tilsvarende eksempler som i Agder også andre steder i landet, f. eks i Oppland fylke og i Hedmark fylke.

 -Den måten rovdyrmyndighetene nå forvalter skadefellingstillatelser før beiteslipp og jaktlisenser etter at beitesesongen er over er en oppskrift på å få mest mulig konflikt sier Nils T. Bjørke som legger til; -det burde være helt unødvendig.

 Forventer at ministeren rydder opp

Bjørke viser til at Norges Bondelag tok opp dette spørsmålet med miljøvernminister Bård Vegar Solhjell 19. september 2012, og forventer at miljøvernministeren rydder opp i regelverket før vi nærmer oss en ny beitesesong.

 Nils T. Bjørke er glad for at Fylkesmannen i Vest-Agder tar opp denne problemstillingen i brev av 11.09.2012 til Miljøverndepartementet. Fylkesmannen i Vest-Agder finner det vanskelig å nå de mål som er satt for forvaltningen av ulv i fylket med dagens virkemidler og foreslår konkrete forbedringer. Brevet kan lastes ned fra fylkesmannens nettside:http://www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=144&amid=3605596   

 

Bestandsmål for ilv nådd

Siden 2010 er Stortingets bestandsmål for ulv nådd ved at det årlig er født tre helnorske valpekull innenfor ulvesonen. I 2011 ble det dokumentert ulveynglinger i revirene Julussa og Slettås i Hedmark, og i Aurskog i Akershus/Hedmark. I tillegg er det dokumentert ynglinger i ytterligere tre revir langs riksgrensen.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere