Bad finanskomiteen tenkje på matproduksjonen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag deltok i dag på høyring i finanskomiteen og advarte mot endringar i skatte- og avgiftspolitikken.

Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes deltok tysdag  i finanskomiteen si høyring om statsbudsjettet, og fortalde om kva konsekvensar framlegga til endringar i skatte-, avgifts- og tollinntektsreglane vil få for den samla norske matproduksjonen.

Lars Petter Bartnes på høyring i finanskomiteen.Snakka om dei små besetningane

Eit framlegg i statsbudsjettet for 2015 er å auke minstegrensa for registrering i meirverdiavgiftsregisteret frå 50.000 til 150.000 kroner. 8500 landbruksføretak vil då felle ut av mva-registeret, og 67 % av desse er korn-, saue- eller ammekuprodusentar.

- Vi ber finanskomiteen sørge for at beløpsgrensa blir halde uendra på 50.000 kroner. Dette er avgjerande for å sikre framleis rekruttering og innovasjon innafor landbruket, sa Bartnes til finanskomiteen.

Særleg mange sauebønder vil oppleve store inntektskutt dersom framlegga frå regjeringa om endringar i avgiftspolitikken får gjennomslag.

- Gjennomsnittsbesetninga i Noreg er knappe 70 vinterfora sau. Denne gruppa produsentar bidrar med ein betydeleg del av den totale produksjonen av sauekjøtt. Ved større investeringar vil manglande mva-frådrag svekke lønnsemda så mykje at drifta kan bli avvikla, advarte Bartnes

- Prioriter forsking på landbruk

Ein annan negativ konsekvens for landbruket i framlegget til statsbudsjett, er at støtta til forsking på landbruk er foreslått kutta.
- Eit avgjerande verktøy for å nå målsettinga om auka matproduksjon er satsing på forsking og kunnskapsutvikling. At regjeringa vel å nedprioritere midlar til forsking på landbruksområdet er derfor eit steg i feil retning, sa Lars Petter Bartnes under dagens høyring.

Norges Bondelag vil bidra konstruktivt

Regjeringa har varsla ein gjennomgang av skatteordningane i landbruket med sikte på enklare reglar. Norges Bondelag ønskjer å bidra konstruktivt i dette arbeidet. Lars Petter Bartnes oppmoda i dag finanskomiteen om å sjå til at denne gjennomgangen blir gjort med det formålet å skulle styrke bondens økonomi, noko regjeringa tidlegare har uttalt at dei har eit mål om.


Last ned heile høyringsbrevet til finanskomiteen.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere