Mange husdyrbønder har nå stort behov for å skaffe seg vinterfôr gjennom å kjøpe gras- og halmballer. De får store pengeutlegg i nærmeste framtid. Dessverre har flere dårlig likviditet. For å lette situasjonen, kan bønder allerede nå sende inn en foreløpig søknad om avlingsskadeerstatning. Fra mandag 6. august vil fylkesmennene ha datasystemet operativt til raskt å behandle slike søknader. En vil da kunne få utbetalt opp til 70 prosent av forventet erstatning.

- Ingen bønder vet allerede nå størrelsen på den endelige avlingen, men det forhindrer ikke at en kan søke, sier seniorrådgiver Anders J. Huus på næringspolitisk avdeling. 

- Søker du nå må du derfor gjøre et anslag for avling. Når vekstsesongen er avsluttet, og før 31. oktober, må du sende inn den endelige søknaden. Sluttutbetalingen vil da korrigeres med beløpet du har fått utbetalt som forskudd. Dersom du nå anslår betydelig lavere avling enn hva den endelige avlinga blir, kan den endelige beregningen vise lavere erstatningssum enn beløpet du fikk utbetalt i forskudd (70 % av anslag). Differansen (skyldig beløp) vil trolig bli trukket ved utbetaling av produksjonstilskudd, påpeker Huus.

Liten likviditet - søk nå

I år vil det bli veldig mange søknader om avlingsskade. Husdyrbønder som vet de ikke har nok penger på konto til å betale store beløp til grovfôrkjøp, bør så raskt som mulig sende inn en foreløpig søknad om avlingsskadeerstatning. 

- Da reduseres risikoen for at søknaden blir liggende i kø hos Fylkesmannen. Selve saksbehandlingen av søknader for forskuddsutbetaling går nok raskt, men den store mengden søknader, vil nok føre til forsinkelser, tror Huus