Avhengig av flere oppgjør med samme fortegn

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-For å nå målene er vi helt avhengig av flere oppgjør framover som videreutvikler inntekts- og velferdspolitikken.

Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Det skriver Norges Bondelag til Stortingets næringskomite i forbindelsen med høringen av Stortingsproposisjon 164 S, Jordbruksoppgjøret 2013. - Dette oppgjøret innebærer en videreutvikling av inntektspolitikken som er ført etter 2005, og i tråd med inntektsmålet i landbruks- og matmeldinga, skriver Bondelaget.

Samtidig viser Norges Bondelag til hovedmålet i landbruks- og matmeldinga om å øke matproduksjonen i Norge i takt med befolkningsveksten. - For å nå målene i landbruks- og matmeldinga er vi helt avhengig av flere oppgjør framover som videreutvikler inntekts- og velferdspolitikken, understreker Bondelaget.

Investeringer

I brevet til Stortingets næringskomite, ber Bondelaget komiteen medvirke til

  • at det i arbeidet med statsbudsjettet etableres ei flerårig investeringspakke som prioriterer opprusting av eksisterende bygninger,og investeringer på mindre og mellomstore bruk,
  • at en ordning med investeringsfond med skattefordel innføres i landbruket.

Forgang i ny naturskadelov

Norges Bondelag viser også til utfordringene kornproduksjonen i Norge har stått over for de siste årene, med vanskelige innhøstingsforhold, flom og i år en kald og fuktig vår som har gjort at mye av arealene er seint sådd.

Bondelaget etterlyser fortgang i arbeidet med ny naturlov,og ber samtidig om at næringskomiteen medvirker til at det etableres et mat- og fôrkornlager som kan dekke ett års forbruk.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere