Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Det skriver Norges Bondelag til Stortingets næringskomite i forbindelsen med høringen av Stortingsproposisjon 164 S, Jordbruksoppgjøret 2013. - Dette oppgjøret innebærer en videreutvikling av inntektspolitikken som er ført etter 2005, og i tråd med inntektsmålet i landbruks- og matmeldinga, skriver Bondelaget.

Samtidig viser Norges Bondelag til hovedmålet i landbruks- og matmeldinga om å øke matproduksjonen i Norge i takt med befolkningsveksten. - For å nå målene i landbruks- og matmeldinga er vi helt avhengig av flere oppgjør framover som videreutvikler inntekts- og velferdspolitikken, understreker Bondelaget.

Investeringer

I brevet til Stortingets næringskomite, ber Bondelaget komiteen medvirke til

  • at det i arbeidet med statsbudsjettet etableres ei flerårig investeringspakke som prioriterer opprusting av eksisterende bygninger,og investeringer på mindre og mellomstore bruk,
  • at en ordning med investeringsfond med skattefordel innføres i landbruket.

Forgang i ny naturskadelov

Norges Bondelag viser også til utfordringene kornproduksjonen i Norge har stått over for de siste årene, med vanskelige innhøstingsforhold, flom og i år en kald og fuktig vår som har gjort at mye av arealene er seint sådd.

Bondelaget etterlyser fortgang i arbeidet med ny naturlov,og ber samtidig om at næringskomiteen medvirker til at det etableres et mat- og fôrkornlager som kan dekke ett års forbruk.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke