Avgjerande mål og tiltak for auka matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Mange av måla og tiltaka i distriktspolitikkken er avgjerande og naudsynte for å auke matproduksjonen i Noreg.

Illustrasjonsfoto: Mats OlsenI høyringa av Stortingsmelding 13 (2012-2013) "Ta heile Noreg i bruk!" i Stortingets kommunal- og forvaltningskomitè, streka Norges Bondelag under at eit svært viktig distriktspolitisk verkemiddel vil vere å sette i verk tiltak med sikte på å nå måla i Landbruks- og matmeldinga. Det viktigaste enkeltgrepet er betring av inntektsmoglegheitene for matprodusentane, meinte Bondelaget.

Naturgjevne ressursar - nasjonal verdiskaping

I brevet til Stortingskomiteen seier Bondelaget seg god nøgd med og samd i dei oveordna målsettingane i distriksmeldinga, og at Regjeringa går inn for å oppretthalda hovudtrekka i busettingsmønsteret. - Det er positivt at Regjeringa vil nytte dei naturgjevne ressursane i heile landet for nasjonal verdiskaping, og heilt avgjerade for norsk matproduksjon som må vere basert på norske areal, skriv Bondelaget.

Avgjerande og naudsynte mål og tiltak

- For å nå målet om meir mat produsert på norske ressursar, slik det er trekt opp i Landbruks- og matmeldinga, er mange av måla og tiltaka i distriktspolitikken avgjerande og naudsynte. Det er godt samsvar mellom mange av målsettingane og tiltaka i desse to meldingane. Mange felles utfordringar og kritiske faktorar for nå samanfallande mål krev tydelege tiltak og innsats, streker Bondelaget under.

Todeling av økonomien gjer rekruttering vanskeleg

Norges Bondelag peikar på at den todelte norske økonomien, med oljedrive høge løner på den eine sida og høge kostnader og andre utfordringar for norsk vareproduksjon på den andre sida, gjer rekruttering til landbruket vanskeleg. Bondelaget viser til  fleire urovekkande indikatorar: Arealet i bruk går ned i distrikta med grunna nedlegging og gjengroiong. Viktige produksjonar som storfekjøtt og sau og lam har underdekning. Det er importerte matvarer sin fyller den aukande norske matmarknaden, heiter det.

Kontaktpersonar i Norges Bondelag: Per Skorge, Amund Johnsrud.

Bondelagets temaside areal- og naturforvaltning, Politikk og landbruk 2013.

Bondelaget sitt høyringsbrev

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere