Avgjerande at prisen på mat kan aukast

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Det er avgjerande at regjeringa legg til rette for at prisane på mat kan aukast for å dekke veksten i kostnader og styrka lønnsemda i næringa.

Det streka Bondelagsleiar Nils T. Bjørke under så han saman med generalsekretær Per Skorge møtte i Regjeringas kontaktutval leia av statsminister Jens Stoltenberg.

- For å få dette til, sa Bjørke, - er det naudsynt at regjeringa:

  • utnyttar handlingsrommet i importvernet
  • fylgjer opp matkjedeutvalets innstilling.

- For å kunne nå målet om auka norsk matproduksjon, er det naudsynt at regjeringa legg til rette for auka investeringar i landbruket. Det er ikkje lett å få ungdommen ta over eit nedslete driftsapparat. Regjeringa har gjort eit godt arbeid med å betre rammevilkåra for aksjeselskap. No er det viktig at dei omkring 200.000 enkeltpersonsføretaka blir tilgodsett, sa Bjøørke og peika på at det særleg er naudsynt at desse føretaka for høve til å setja til side kapital i selskapet for å møte framtidige investeringar. I dag er det slik at overskotet fyrst må skattast som personinntekt og deretter førast tilbake til føretaket. Me vil be regjeringa om å legge til rette for at dei 200.000 enkeltpersonføretaka får høve til å nytta investeringsfond.

 Bondelagsleiar Bjørke nytta òg høvet til å peike at meldinga om mat- og landbrukspolitikken, "Velkommen til bords" er ei viktig hending for næringa og for å styrke norsk mattryggleik. Bondelagets hovudinntrykk er at meldinga har mange gode mål, men treng å styrkast mellom anna på fylgjande punkt:

  • Målet om sjølvforsyningsgrad må vere meir offensivt og knytast mot norske ressursar
  • Jordbrukets næringsarealer må gjevast eit juridisk vern.
  • Rammevilkåra for bonden som sjølvstendig næringsdrivande må være slik at det er mogleg å redusere inntektsforskjellane til andre grupper

 - Regjeringa skal ha ros for å lagt til rette med rammer slik at me som bønder har hatt ei inntektsutvikling sidan 2005 som kronemessig er på linje med andre grupper. Det har Bondelaget vært tydelege på ved mangt eit høve. Men me klarer ikkje med dagens inntektsavstand til andre grupper å sikre rekrutteringa og halda produksjon oppe, streka Bjørke under. - Eit døme på dette er at me ikkje klarer å produsere nok storfekjøtt på norske grasressursar. Årsaka til dette er at andre yrker gjev betydeleg betre betalt. Resultatet er at bonden kuttar produksjon og importen tek over.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere