Avgjerande at prisen på mat kan aukast

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Det er avgjerande at regjeringa legg til rette for at prisane på mat kan aukast for å dekke veksten i kostnader og styrka lønnsemda i næringa.

Det streka Bondelagsleiar Nils T. Bjørke under så han saman med generalsekretær Per Skorge møtte i Regjeringas kontaktutval leia av statsminister Jens Stoltenberg.

- For å få dette til, sa Bjørke, - er det naudsynt at regjeringa:

  • utnyttar handlingsrommet i importvernet
  • fylgjer opp matkjedeutvalets innstilling.

- For å kunne nå målet om auka norsk matproduksjon, er det naudsynt at regjeringa legg til rette for auka investeringar i landbruket. Det er ikkje lett å få ungdommen ta over eit nedslete driftsapparat. Regjeringa har gjort eit godt arbeid med å betre rammevilkåra for aksjeselskap. No er det viktig at dei omkring 200.000 enkeltpersonsføretaka blir tilgodsett, sa Bjøørke og peika på at det særleg er naudsynt at desse føretaka for høve til å setja til side kapital i selskapet for å møte framtidige investeringar. I dag er det slik at overskotet fyrst må skattast som personinntekt og deretter førast tilbake til føretaket. Me vil be regjeringa om å legge til rette for at dei 200.000 enkeltpersonføretaka får høve til å nytta investeringsfond.

 Bondelagsleiar Bjørke nytta òg høvet til å peike at meldinga om mat- og landbrukspolitikken, "Velkommen til bords" er ei viktig hending for næringa og for å styrke norsk mattryggleik. Bondelagets hovudinntrykk er at meldinga har mange gode mål, men treng å styrkast mellom anna på fylgjande punkt:

  • Målet om sjølvforsyningsgrad må vere meir offensivt og knytast mot norske ressursar
  • Jordbrukets næringsarealer må gjevast eit juridisk vern.
  • Rammevilkåra for bonden som sjølvstendig næringsdrivande må være slik at det er mogleg å redusere inntektsforskjellane til andre grupper

 - Regjeringa skal ha ros for å lagt til rette med rammer slik at me som bønder har hatt ei inntektsutvikling sidan 2005 som kronemessig er på linje med andre grupper. Det har Bondelaget vært tydelege på ved mangt eit høve. Men me klarer ikkje med dagens inntektsavstand til andre grupper å sikre rekrutteringa og halda produksjon oppe, streka Bjørke under. - Eit døme på dette er at me ikkje klarer å produsere nok storfekjøtt på norske grasressursar. Årsaka til dette er at andre yrker gjev betydeleg betre betalt. Resultatet er at bonden kuttar produksjon og importen tek over.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere