Styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner, er svært misfornøyd med Miljødirektoratets håndtering av rovdyrerstatningssaker.

I august i fjor fikk Miljødirektoratet pålegg fra klima- og miljøminister Tine Sundtoft om å vurdere 77 rovvilterstatningssaker på nytt, på bakgrunn av prinsippene fastsatt i Krokann-dommen. Nå har de berørte sauebøndene fått avslag på erstatning igjen. Det opprører Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

- Forholder seg ikke til realitetene i Krokann-dommen

- Etter min vurdering har Miljødirektoratet vurdert sakens bevis feil når de avslår krav på erstatning for 2011 og 2012. Direktoratet har behandla sakene på nytt, slik de ble pålagt det fra statsråden, men de forholder seg ikke til realitetene i Krokann-dommen, sier Frogner.

Krokann-dommen fra 2013 pålegger miljøforvaltninga å dempe kravene til dokumenterte tap i besetninga for å utbetale erstatning for rovdyrskade. Dommen konkluderer med at påvist rovviltbestand, påviste tap historiske og/eller i nære områder i kombinasjon med godt funderte normaltapstall, er ”tilstrekkelig for å etablere sannsynlighetsovervekt for rovvilttap”.

Brev om avslag kom i juli

Einar Frogner reagerer også på at bøndene har mottatt avslagsbrevet fra Miljødirektoratet 1. juli, med klagefrist på tre uker. Norges Bondelag henvendte seg til direktoratet på vegne av alle som har fått avslag, og bad om få utsatt fristen til 1. oktober 2015. Dette har Miljødirektoratet avslått. Henvendelsen er nå tatt videre til Klima- og miljødepartementet.

- Juli er den travleste tida på året for bonden, og å skulle underbygge en slik klage krever både tid og gjerne hjelp fra noen til å gå igjennom det. Ved å utsette fristen til 1. oktober ville bøndene fått en mulighet for en reell klagebehandling av avslagene. Det er ikke tilfelle nå, sier Einar Frogner.
- Dette føyer seg inne i rekka av arroganse fra Miljødirektoratets side, sier han.

Nå må hver enkelt bonde sjøl søke om utsatt klagebehandlingsfrist hos Miljødirektoratet. Frogner ber nå alle som ønsker utsatt frist om å sende søknad til direktoratet raskt.

Vil følge opp saka

I fjor sommer og høst hadde Norges Bondelag og de andre fagorganisasjonene møte med klima- og miljøminister Tine Sundtoft om realitetsbehandling av erstatningssaker. Dette endte med at Miljødirektoratet ble pålagt å behandle sakene på nytt.
- Vi må kunne forvente ei ordentlig behandling fra Miljødirektoratet. Norges Bondelag vil følge opp denne saka over sommeren, sier styremedlem Einar Frogner.