Arbeiderpartiet har lagt fram sitt alternativ til statsbudsjett for 2019. Ap foreslår å overføre mer midler til kommunene og setter av mer til utbygging av bredbånd over hele landet. Dette er positivt for landbruket som ei distriktsnæring.

Ap foreslår flere tiltak i tråd med opptrappingsplanen for landbruk som de la fram våren 2018. I budsjettet for 2019 øker Ap satsingen på klimatilpasning av landbruket. Den langvarige tørken og sviktende kornavlinger over store deler av Europa og Norge sommeren 2018, viste hvor viktig det er at kornberedskapen sikres, mener Arbeiderpartiet.

Les reaksjoner på de andre partienes alternative statsbudsjett:

Stortinget har vedtatt at det skal etableres nasjonale beredskapslagre for korn, men så langt har ikke regjeringen valgt å følge opp dette.  Arbeiderpartiet setter av 35 millioner kroner til klimatilpasning og beredskapslagre av matkorn, såkorn og grasfrø på neste års budsjett. Arbeiderpartiet omtaler ikke klimafond i sitt alternative budsjett.

- Bondelaget er fornøyde med at Ap satser på klimatilpasning i landbruket, det blir viktig framover. Vi er også fornøyd med at Ap ønsker en plan for hvordan næringa kan gjøre klimakutt uten å redusere matproduksjonen, men savner et konkret utspill på klimafond, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Vil styrke Mattilsynet

I sitt alternative budsjett skriver Arbeiderpartiet at Mattilsynets oppgaver med å sikre at maten vår er trygg, overvåke plante – og dyrehelse, smitterisiko og sikre god dyrevelferd, er elementære samfunnsoppgaver som tilsynet må være i stand til å utføre. Arbeiderpartiet styrker Mattilsynets budsjett.

- Vi skulle gjerne sett at Arbeiderpartiet hadde vært mer konkret om behov for et overvåkingsprogram for smitte fra import av fôr. Her trengs en styrking til beste for dyre- og plantehelse, sier Skorge.