I sommer har det vært flere hendelser hvor turgåere har opplevd at kyr på utmarksbeite har hatt truende adferd og i noen tilfeller også gått til angrep på folk som har krysset beiteområder. Dette har i hovedsak vært tilfeller hvor ammeku har vært på utmarksbeite sammen med kalv.

Bondelaget oppfordrer norske bønder til å merke disse beiteområdene godt og ber turgåere vise aktsomhet når de går tur gjennom beiteområder i utmark.
 


Friluftsloven fastslår imidlertid at turgåere og andre ferdes på eget ansvar for skade som dyr kan påføre personer, telt og andre eiendeler. Dette gjelder både innmarks- og utmarksbeite. Samtidig kan eieren av dyra bli ansvarlig hvis han eller hun har utvist uaktsomhet. Dette vil i praksis si at bonden kan ha et erstatningsansvar for skade beitedyr påfører folk eller eiendeler hvis han eller hun for eksempel hadde kjennskap til at kua var mannevond før hun ble sluppet på beite nær en kjent tursti. 
 


Friluftsloven § 9 femte ledd :

«Telting og ferdsel må skje på eget ansvar for skade som dyr kan påføre personer, telt og andre eiendeler.

Lovavdelinga i Justisdepartementet konkluderer slik i fråsegn 19. februar 1998 Juridiske forhold omkring objektivt ansvar for beitedyr overfor allmennheten:

På bakgrunn av det som er sagt ovenfor, må det legges til grunn at friluftsloven § 9 femte ledd er til hindrer for at dyrets eier har et objektivt ansvar etter skadeserstatningsloven § 1-5 nr 1. Men eieren kan bli ansvarlig der han har utvist uaktsomhet.[---]