Ansette utenlandsk arbeidskraft på gården?

Publisert 07.07.2016
  • Tips en venn om denne siden

Jordbæråker

Her ti ting du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter arbeidere fra utlandet.

Dette er ti punkter som du som arbeidsgiver i næringene jordbruk og gartneri må ha på plass dersom du skal ansette utenlandsk arbeidskraft.  Lista gjelder deg som arbeidsgiver og dekker ikke problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft.

1. Arbeidstaker må ha gyldig opphold i Norge

Reglene for oppholdstillatelse varierer ut fra hvilket land arbeidstaker kommer fra og hvor lenge han eller hun skal oppholde seg i Norge.  F.eks er det ikke krav om oppholdstillatelse for å kunne ta arbeid i Norge for borgere fra EØS-området, men borgere fra noen EØS-land må registrere seg dersom arbeidsforholdet varer lengre enn tre måneder.  Les mer om dette her.

2. Inngå skriftlig arbeidskontrakt

Det skal inngås en skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold. For arbeidsforhold som varer kortere enn èn måned skal skriftlig avtale inngås umiddelbart, for arbeidsforhold som varer lengre enn en måned skal en slik avtale inngås snarest mulig og senest en måned etter arbeidstaker startet i jobben. Last ned standardkontrakt på ulike språk her.

3. Meld arbeidstaker inn i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Melding til registeret skal gå senest fredag i uke etter at arbeidsforholdet tar til, endres eller avsluttes. Les mer her.

4. Lønnen skal minst tilsvare minstelønn i jordbruks- og gartnerioverenskomsten

Alle arbeidstakere innenfor jordbruk og gartneri skal ha en minimumslønn tilsvarende minstelønnen i Jordbruks- og gartnerioverenskomsten mellom NHO Mat og landbruk og Fellesforbundet. Alle arbeidsgivere må følge minstelønnssatsene. Selv om det er inngått avtale om akkordlønn er det alltid minste timelønn som gjelder. Arbeidstaker skal også ha feriepenger. Forskrift og minstelønnstabell finner du her.  

5. Riktige timelister og lønnsutbetaling

Timelistene skal vise klokkeslett for start og slutt hver arbeidsdag, og om det er jobbet overtid etc. Når det gjelder akkordlønn må det framgå at minstelønn er opptjent.  Også for slikt arbeid skal det altså føres timelister slik at dette er mulig å kontrollere.

6. Skattekort for arbeidstaker

Alle arbeidstakere må møte opp på skattekontoret eller UDIs servicesentre og søke om skattekort, og om å få tildelt D-nummer (nødvendig for å få bankkort). Skattekortet er elektronisk og arbeidsgiver må laste det ned på skatteeaten.no.  For lønn over 10.000 kroner er utbetaling via bank eneste betalingsmåte, da kontantutbetalinger over dette beløpet ikke er fradragsberettiget.  Les mer om dette her.

 Arbeidstaker kan starte å arbeide før skattekort foreligger, men da skal det trekkes 50 prosent i skatt. Sørg derfor at arbeidstaker har gyldig skattekort slik at du kan foreta skattetrekk i henhold til dette.

7. Betale arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver har plikt til å betale arbeidsgiveravgift av lønnskostnadene, samt å innberette forskuddstrekk.   Alle som arbeider i Norge skal som hovedregel være medlem i folketrygden. Unntaket er utsendte arbeidstakere og arbeidstakere som bor og jobber i sitt hjemland i tillegg til arbeidet i Norge. Se oversikten over satser her:

8. Forsikringer/pensjon

Yrkesskadeforsikring skal tegnes. Yrkesskadeforsikring er ei forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i samband med sjukdom eller skade, påført i arbeidssamanheng. Vilkåret for å ha rett til yrkresskadeforsikring er at at skaden har skjedd på arbeidssted, i arbeidstid og gjelder for den ansatte.   Les mer om yrkesskadeforsikring her.

De fleste arbeidsgivere plikter å tegne obligatorisk tjenestepensjon, men for sesongarbeidere som har et engasjement på noen måneder er ikke dette aktuelt. Det kreves et års ansettelse for at den ansatte skal få rett til tjenestepensjon. Les mer her.  

9. Kost og losji

Du kan velge å stille bolig til disposisjon for arbeidstaker, men boligen må være i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. Dette betyr blant annet at innkvarteringen skal ha alminnelig god norsk standard. Les mer her.

Verdi for husleie skal ikke inngå som «usynlig» del av lønn. Prisen for leie må være i samsvar med boligens standard og for øvrig stå i rimelig forhold til lokale utleieforhold. Det samme gjelder kost, losji og ev.t hjemreise. Foretas det lønnstrekk for husleien, må dette avtales skriftlig med arbeidstakeren.  

10. Permisjon og oppsigelse

Arbeidsmiljøloven har klare formelle krav som må oppfylles i tilfelle permisjon og oppsigelser. De viktigste prinsippene for slike prosesser er at alt gjøres skriftlig og at beslutningene gjøres på saklig grunnlag. Midlertidige ansatte kan også permitteres.  

I slike sammenhenger kan det være formålstjenlig å ta kontakt med en jurist eller rådgiver som kan arbeidsrett.

Les mer hos Arbeidstilsynet om oppsigelse og permisjon.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere