Foto: Live Skinnes

- I dag er bare 10 prosent av dagens bønder under 40 år. Fremtida til norsk matproduksjon avhenger av at vi får inn nye, unge krefter. Tiltakene som utvalget vi nå foreslår er en viktig start, sier Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag og representant i rekrutteringsutvalget.

Rekrutteringsutvalget ble etablert i etterkant av jordbruksoppgjøret i 2014. Utvalget har bestått av ulike aktører fra landbruksnæringen, Innovasjon Norge, Landsbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet og regionale myndigheter.

- Jeg er glad for at landbruksministeren har satt økt rekruttering til næringen som sin fanesak. Utvalgets rapport kan gi den viktige rekrutteringssatsingen enda mer kjøtt på bena, sier Skallerud.

Kompetanse for framtidas mattrygghet

Utvalget med unntak av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og representanten fra Fremskrittspartiet, ønsker et kompetansekrav for landbruket tilsvarende VG3-nivå eller voksenagronom. Utvalget mener at kravet ikke bør få tilbakevirkende kraft.

- Norske gårder leverer i dag god og trygg mat. Innføring av et kompetansekrav vil være en forsikring til samfunn og forbruker om at dette er noe vi vil fortsette å gjøre i framtida, sier Skallerud. Hun håper at landbruksministeren vil støtte anbefalingen fra flertallet i utvalget.

Skallerud viser til at kompetansekrav kan bidra til å styrke drifta på gården, øke yrkesstoltheten hos bonden og sikre fortsatt tillit til norsk trygg mat fra forbrukeren. I rapporten foreslår utvalget også flere grep for å gjøre startfasen enklere for unge og nyetablerte bønder, herunder en egen mentorordning for landbruket. Skallerud peker på at man allerede har gjort gode erfaringer med en lignende ordning i Trøndelag. 

Investeringsbehov skaper rekrutteringsbarriere

Arbeidsgruppen viser til at det er i dag et stort behov for investeringer innenfor landbruket. Utvalgets medlemmer unntatt LMD, mener en fondsavsetning med skattefordel kan øke egenkapitalfinansieringen av investeringene. For å styrke kapitaltilgangen for unge bønder foreslår også utvalget etablering av gårdssparing med skattefradrag etter modell fra boligsparing for ungdom (BSU). 

- Gjelden blant norske bønder er doblet bare de siste sju årene. Vi risikerer å skremme vekk mange unge som kunne tenke seg å bli bonde fordi de er redde for å bli gjeldsslaver. Derfor må vi prioritere økt inntekt og gode investeringsordninger for bonden, sier Skallerud.

Arbeidsgruppen peker også på at velferdsordningene i landbruket fortsatt må være et prioritert område i jordbruksavtalen. Skallerud peker blant annet på tidligpensjonsordningen som er avgjørende for å få ned snittalderen i landbruksnæringen. I 2014 foreslo regjeringen å fjerne denne ordningen, men forslaget ble nedstemt i Stortinget.

Les Rekrutteringsutvalgets rapport her.

For mer informasjon, kontakt:

Brita Skallerud, tlf: 924 57 780