Advarer mot flytting av landbruksmakt

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Flere fylkeskommuner ønsker at de kommende regionale myndighetene overtar landbruksmakt fra fylkesmannen. Bondelaget advarer mot forslaget. - Økt landbruksmakt til regionale myndigheter kan svekke landbruket i distriktene.

I Nationen 23. november sier flere representanter for fylkeskommuner at de ønsker at å overta landbruksoppgavene til Fylkesmannen gjennom den kommende regionreformen. I et brev til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som vurderer den framtidige arbeidsdelingen i landbruksforvaltningen, advarer Norges Bondelag mot forslaget.
 

- Sentral koordinering fra statlig hold har ligget til grunn for norsk landbrukspolitikk over lang tid. Hvis hver enkelt region får styrket makt i landbrukspolitikken risikerer vi at distriktslandbruket blir taperen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Han peker på at norsk landbruk har over lang tid hatt en tydelig arbeidsdeling, med satsing på kornproduksjon i sentrale strøk og husdyrproduksjon i distriktene hvor matjorda kun er egne til gras. Denne arbeidsdelingen krever en sentral koordinering av virkemidlene i jordbrukspolitikken. Får hvert enkelt region styrket myndighet i landbrukspolitikken risikerer vi at regioner med mye fruktbar og lettdrevet matjord vil øke sin markedsandel av norsk matproduksjon, på bekostning av regioner med lite og spredt matjord. mener bondelagslederen.
 

- En slik omlegging vil også gjøre det verre å følge opp nasjonale mål for eksempel innenfor vern av matjorda, sier Bartnes.
 

Bondelaget mener også at en nedbygging av statlig landbruksmyndighet i de framtidige regionen samlet sett vil svekke fagmiljøet i regionene blir svekket, da det er krevende å erstatte fylkesmannens landbruksavdeling som har bygget opp fagmiljø over lang tid.
 

- Økt satsing på kompetansebygging i kommunenes landbruksforvaltning kombinert med god dialog med statlig landbruksforvaltning, vil være langt mer effektivt enn å bygge opp en ny fagetat hos den regionale «fylkeskommunen», sier Bartnes.

Les brev fra Norges Bondelag om regionreformen og oppgavefordeling (pdf.).

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere