Professor Urban Emanuelsson

Tirsdag og onsdag arrangerer Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag beiteseminar i Oslo.  En av innlederne tirsdag var professor Urban Emanuelsson ved Sveriges Landbruksuniversitet.

- Jeg pleier å si at det er Norge og Romania som har de mest verdifulle kulturlandskapene i Europa, sa Emanuelsson.

Myte at arter flest lever i villmarken

Han er ekspert på biologisk mangfold og har blant annet studert den historiske sammenhengen mellom store grasetere og biologisk mangfold. Han har også skrevet boken "Europas kulturlandskap".

- Det er en etablert myte at  villmark og tett skog er det fineste som finnes, og at det er der dyr,sopp og vekster finnes. Det er riktig at det lever mange arter i villmarken, men mange er også avhengige av kulturlandskapet. Skal vi stanse ødeleggelsen av det biologiske mangfoldet trenger vi begge naturtypene, sa professoren.

Europeisk beiteland i titusener av år

Emanuelsson viste hvordan ville slektninger av dagens storfe beitet i det europeiske landskapet så langt tilbake som for 30.000 år siden. Da mennesket etablerte seg på dette kontinentet ble disse beitedyrene utryddet.  Dette førte til at 1/3 av artene i Europa, de som er tilpasset lysåpne beiteskoger med store grasetere, var i ferd med å forsvinne.

- Men etter hvert som europeerne startet med jordbruk og hentet storferaser fra Midtøsten som husdyr og lot dem beite i landskapet kom disse artene tilbake, sa Emanuelsson.

Ny trussel fra intensivt jordbruk

Det biologisk mangfoldet svekkes nå over hele verden, og gjennom FN`s konsvesjon om biologisk mangfold fra 1992, har medlemslandene forpliktet seg til å bevare det biologiske mangfoldet.

- Siden 1750 har det biologiske mangfoldet i land som Sverige og Storbritannia blitt svekket, og en del av årsaken til det er mer intensivt jordbruk og at jordbruket har gått vekk fra å bruke utmarksbeite, sa professoren.

- Mye av det biologiske mangfoldet dere har i Norge vil forsvinne dersom dere ikke opprettholder det åpne og halvåpne landskapet, avsluttet han.