Landbruksminister Sylvi Listhaug på talerstolen under konferansen "Mat og landbruk 2014" onsdag. Alle foto: Sigrun Farstad Gregori.

Det er bred enighet i Stortinget om at Norge skal øke sin matproduksjon. Likevel ser regjeringen og opposisjonen svært forskjellig på hvilke løsninger som skal gjøre dette mulig. 

På Landbrukssamvirkets konferanse "Mat og landbruk 2014", gikk landbruksminister Sylvi Listhaug gjennom flere av virkemidlene hun har tenkt å bruke for å det norske landbruket til å produsere mer.

Bondelaget advarer statsråden mot endringer som vil ødelegge den norske landbruksmodellen.

Nils T. Bjørke- Vi er klare for endringer hvis de virker for å nå målet om økt matproduksjon, men de må være basert på erfaringer. Mange land ser til vår måte å drive landbruk på. Vi må ikke ødelegge en modell som gir et variert landbruk over hele landet, vekst i småskala nisjeproduksjon og trygghet og mangfold til forbruker, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

 

Eiendom - jordvern - marked

Listhaug ønsker å endre flere deler av dagens landbruk. Eiendomsreguleringer, som boplikt, prisregulering og konsesjonslov, skal oppheves og hun mener en kommunereform vil løse utfordringene med nedbygging av matjord.  I tillegg skal det settes ned et utvalg som skal vurdere hvordan markedene for landbruksvarer fungerer med mål om å øke konkurransen i matindustrien. Utvalget skal levere sin innstilling til våren neste år.

– En utredning som kan gi bedre løsninger vil være positivt så lenge løsningene ivaretar bønder og forbrukere, som markedsreguleringen er ment å ivareta. Det er allikevel litt merkelig at ministeren ikke med et ord kommenterer maktkonsentrasjonen i kjedene, sier Bjørke.

Et regnestykke som ikke går opp

Sveinung SvebestadOgså styrelederen i Norsk Landbrukssamvirke la vekt på kunnskap og forståelse som grunnlag for endringer. 

– Vi hører at det skal bli økt lønnsomhet og økt produksjon i næringa. Men regnstykket går ikke opp når vi ser hvilke løsninger som hittil har kommet fra regjeringen, pekte Sveinung Svebestad på.

Alle vil øke matproduksjonen

Debatten mellom Høyre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter innlegget til Listhaug viste at det er enighet mellom regjeringen og samarbeidspartiene og opposisjonen om at matproduksjonen i Norge skal opp.

- Det betyr at vi også må øke utnyttelsen av våre gras- og beiteressurser. Bare da vil økt matproduksjon også bety økt norsk beredskap, sier Bjørke i Bondelaget.

- Jeg tror denne regjeringen vil ha en avtale med oss til våren. Vi deler jo samme mål om økt matproduksjon. Da er det viktig at det blir lagt til rette for aktive bønder og at inntjeningen blir bedre, avsluttet Nils T. Bjørke.