Å elske en bonde er å elske en gård

Publisert 17.12.2015
  • Tips en venn om denne siden

Det å dele livet sammen på en gård, har noen flere momenter ved seg enn et vanlig samliv. Flere forhold rundt bondefamilien ble grundig belyst på konferansen ”Å elske en bonde”.

Odd Christian Stenerud og Lars Petter Bartnes.

Det var Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og KUN Senter for kunnskap og likestilling som stod bak konferansen.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes brukte sitt innlegg på konferansen til å snakke om det han ser på som viktige stolper i et godt arbeidsliv og familieliv på gården. Eierskap og involvering, samt det å ha en plan for drift, utvikling og økonomi – og å ta vare på romantikken i hverdagen. Vi prøver å ha det artig hver dag, da bygges trivsel, sier Bartnes.

Partners involvering betyr mye

Involvering av hele familien er bra for økonomi, trivsel og rekruttering.

Karin Hovde fra KUN presenterte funn fra en undersøkelse de har gjort blant bønder og bondefamilier i Steinkjer. Undersøkelsen kom i stand etter en uttalelse om at det ikke finnes kvinnfolk på gårdene lenger. KUN ville finne ut om dette var sant, og hvilken betydning det i så fall har for trivsel, økonomi, motivasjon, rekruttering og utvikling.

KUN fant at partners arbeidstid i jordbruket har sunket fra 1991 – 2009. Men både bonde og partner har økt sin arbeidstid totalt – både på bruket og utenfor.

Der partner er med i praktisk gårdsdrift, er det større sannsynlighet for at bruket vil ha produksjonsøkning.

Hovde har også funnet en sammenheng mellom å delta i gårdsdrifta i ung alder, og å ta over. – Der mor er interessert i gårdsdrifta, er ungene med. Dette er et varsku for rekrutteringa, sier Hovde.

Hovde har gode råd for å øke partners involvering: - Ha gården som et fellesprosjekt. Diskusjoner og arbeid er en inngang til å føle seg involvert og engasjert. Det kan være vanskelig når det flere i familien som ikke jobber på bruket. Lag til dugnader og felles prosjekter, sier Hovde. Hun peker også på eierskap til gården som elefanten i rommet; - Skal partnerne ha felles gård og lån, eller særeie? Det juridiske og opplevde eierskapet trenger ikke å henge sammen, mener Hovde.

Landbrukspolitikkens betydning er overvurdert

Odddveig Storstad er sosiolog og jobber i NIBIO. - Vi undervurderer de andre faktorene som styrer, og overvurderer landbrukspolitikken, sa Storstad i sitt innlegg om utviklingstrender i samfunn og landbruk.

Landbrukspolitikk har betydning for valg man gjør som bonde. Men det er andre sider som har vel så mye å si, når du skal velge å være eller ikke være bonde. Storstad mener at landbruket er styrt av normer, vel så mye som politikk. – Normene kan være formelle eller uformelle. De blir en del av oss, og mange ganger vet vi ikke at det er normene som styrer handlingene våre, forklarte Storstad. Formelle normer kan være nedfelt i lovverk, eksempelvis odelsloven. En uformell norm som går parallelt med odelsloven er at du skal overdra gården til neste generasjon i minst like god stand som da man selv overtok.

Storstad mener at politikken spiller mindre rolle også når det gjelder deregulering av landbruket. Dersom omsetning av landbrukseiendommer blir fritt, vil mange fortsatt ha en normstyrt adferd, mener Storstad. – Det utfordrer bondefamilien, både mellom generasjoner og innad i samme generasjon. Hva skjer hvis bonden vil selge jorda til tomter? Når blir en landbrukseiendom en vanlig eiendom? Dette dreier seg om store pengebeløp og mange følelser, mener Storstad.

Har lagt om stilen

Odd Christian Stenerud er bonde på Godøya i Møre og Romsdal, og var ordstyrer for konferansen. Han fortalte åpenhjertig om at han og kona har jobba som gårdbruker i 30 år, utvida melkebruket og stått på. Etter den tredje prolapsen måtte han stoppe opp. – Tenk på hva som betyr noe og hva som belaster deg i hverdagen. Du må ta hensyn til deg selv. Vi gikk inn i en avløserring, og slapper nå bedre av når vi har fri.

- Jeg har forandret meg, sier Odd Christian. – Jeg hadde jobbet for hardt, og har lagt om stilen, og slapper mer av. Det har vært viktig for meg å fortelle dette til barna og omverdenen, og å sette rammer for meg selv.

- Enten fokuserer du på det du ikke rakk i dag, eller på alt du har fått gjort. Ta deg tid til å beskue det du har fått til, og vær fornøyd, er det klare rådet fra Odd Christian Stenerud.

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere