Nyheter

Slik kan eit klimafond fungere

Det finst ei rekke verktøy for å stimulere til klimainvesteringar innafor ulike delar av samfunnet. No treng landbruket ein liknande strategi. Norges Bondelag har utvikla eit forslag til regjeringa.

Kunst på jordet

Har du lagt merke til ordtaka på jorda rundt Gardermoen den siste tida? Dei er er ein del av eit større kunstprosjekt, der blant andre bønder er kunstnarar.

Vinner med hjerte for norsk mat

Tidligere Bondelagskokk Inge Johnsen ble tildelt Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris 2017 for LianTunet i Trondheim.

Husk å søke om rovdyrerstatninger

1.november går søknadsfristen for rovdyrerstatning ut. -Vi oppfordrer alle til å søke dersom det er sannsynlig at rovdyr er tapsårsaken, sier advokat Karoline Hustad i Norges Bondelag.

Dette er vårt forslag til kompensasjonsordning

Stortinget har bedt regjeringa kompensere for bortfall av markedsmuligheter for norsk landbruk. Norges Bondelag har funnet løsninga på hvordan det kan gjøres. Les mer om hvordan vi vil løse det.

Krever forbud mot avtaler om nedbygging av matjord

Bondelaget ber Stortinget om hjelp til å hindre bruk av opsjonsavtaler om nedbygging av norsk matjord.

Felles front for flaumsikring

Norges Bondelag har gådd saman med seks andre organisasjonar for å legge styrke bak krava om meir midlar til flaumsikring i statsbudsjettet for 2018.

Norske bønder bruker minst antibiotika i Europa

Norge bruker minst antibiotika i matproduksjonen sammenlignet med 30 andre europeiske land. Øverst ligger Spania. Det viser ny rapport fra det europeiske legemiddelverket (EMA).

Absolutt siste frist for å søke produksjonstilskudd

Alle endringer i søknaden må være lagt inn seinest 29. oktober.

Søk avlingsskadeerstatning innan 31. oktober

I søknaden er det svært viktig at føretaket ditt kan dokumentere samanheng mellom skaden og klimapåvirkning. God dokumentasjon vil bli avgjerande for retten til erstatning.

Bad FN-landa tilrettelegge for aktiv skogsdrift

Nestleiar Bjørn Gimming bad FN-landa tilrettelegge for aktiv skogsdrift og involvering av bøndene då han heldt innlegg på vegne av verdas bønder i verdas komite for matsikkerheit i Roma.

Håpar på godt samarbeid med ny EU-minister

- Har ansvar for eit viktig saksområde for norsk landbruk og matindustri, og for alle som er sysselsett i næringa.

Elever jakter framtidas klimaløsninger!

Elever fra naturbruksskoler over hele landet konkurrerer om å jakte på nye klimaløsninger i landbruket.

Statsbudsjettet: Ber statsministeren styrke flomsikringen

Fredag 13. oktober møtte Norges Bondelag i regjeringens kontaktutvalg for å drøfte forslag til statsbudsjett for 2018. De viktigste sakene var kompensasjon for økt import, bedre virkemidler for klimainvesteringer i jordbruket og flomsikring.

Statsbudsjettet: Mangelfull støtte til rovdyrrammede bønder

Regjeringen følger ikke opp lovnader om full kompensasjon for rovdyrrammede bønder i forslag til neste års statsbudsjett.

Statsbudsjettet: Uansvarlig og uforståelig av regjeringa

Behovet for flomsikring øker, men regjeringa kutter bevilgningene.

Statsbudsjettet: Ignorerer Stortingets vilje

Regjeringa har fjerna deler av markedet for norsk melk, men følger ikke stortingsflertallet som vil kompensere for bøndenes økonomiske tap.

Statsbudsjettet: Fjerner all støtte til frivillige organisasjoner

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringa fjerne alt tilskudd til frivillige organisasjoner over Landbruk- og matdepartementets budsjett.

Sier nei til klimafondsordning

Regjeringen bryter med tidligere lovnader og vil likevel ikke åpne for en fondsordning for jordbruket. – En fondsordning hvor bonden gis skattefordel ved klimainvesteringer er nødvendig for å utløse de tyngste klimaløftene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Han håper nå at Stortinget vil gi nødvendig drahjelp.

Tvil om effekten av myrforbud

Regjeringa foreslår totalforbud mot nydyrking av myr. - Det er betydelig usikkerhet om klimaeffekten av regjeringas forslag, mens konsekvensene for landbruket er langt større enn anslått, mener Norges Bondelag. 

Varige skadar etter flaum

- Regjeringa må løyve meir pengar til å førebyggje dramatiske flaumsituasjonar, seier Bondelags-leiar Lars Petter Bartnes etter besøket hos flaumramma kollegaer på Agder.

Forsvarte norsk støtte i WTO

Nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag forsvarte og forklarte norske støtteordningar under WTOs årlege offentlege forum. Støtte til bøndene blir eitt av dei viktigaste tema under WTOs ministermøte i desember.

Beiteseminar med rovviltfokus

Lokalt store tap av sau til rovvilt preget sommeren 2017.Da er det viktig å sette av tid til læring. Prosjektet Forebyggende og konfliktdempende tiltak inviterer til seminar.

Rekordbesøk for Åpen Gård

Over 85 000 voksne og barn fant veien til Åpen Gård i 2017. – Dette er det høyeste besøkstallet på flere år og viser en klart økende interesse for mat og landbruk, sier Inger Johanne Sveen, sjefskoordinator for Åpen Gård i Bondelaget.

Hjelp oss å synliggjøre trua matjord i Norge!

Over hele Norge trues matjord av å bli lagt under betong og asfalt. Pågår det planer om å bygge ned matjord nær deg? Hjelp oss å kartlegge og synliggjøre trua, norsk matjord!

Bondelaget krever sterkere vern av matjorda

Bergen kommune vedtok nylig å bygge ned 1000 dekar matjord. – Når en kommune kan vedta nedbygging av matjord tilsvarende 140 fotballbaner med et pennestrøk er noe riv ruskende galt, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag. Nå krever organisasjonen at regjeringen styrker vernet av matjorda.

Sterkere maktkonsentrasjon i dagligvarehandelen

En ny rapport fastslår at kjedemakten har økt de siste fem årene. Bondelaget mener det er på tide å redusere kjedemakta i dagligvarehandelen, og imøteser tiltak fra regjeringen.

Er du ramma av naturskadar?

Flaumen på Vestlandet og Sørlandet har ført til store skadar for mange bønder. Her kan du lese meir om korleis du dokumenterer og søkjer erstatning for naturskade.

Bondelaget tilbyr nye og bedre personforsikringer

- Bondelaget har forhandlet fram et godt tilbud på personforsikringer i Landbruksforsikring, det håper vi medlemmene våre bruker, sier generalsekretær Per Skorge i Bondelaget.

Våre samarbeidspartnere