Nyheter

Se landbruksdebatt direkte

Det store "distriktsslaget" på Stiklestad tirsdag kveld, blir overført direkte på nett-tv her fra klokka 19.00.

Nordiske bondeorganisasjoner diskuterte samarbeid

Over 60 personer fra de nordiske bondeorganisasjonene og landbrukssamvirket i Norge møttes under Nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC) sitt utvidede presidiemøte på Inderøy.

Tok opp rovdyrproblem med departementet

Bondeorganisasjonane bad i eit møte med regjeringa om fleire tidlege uttak av blant anna jerv.

Nordiske bondeorganisasjonar samla på Inderøya

23.-25.august er Nordens bondeleiarar samla til stortreff på Inderøya i Nord-Trøndelag.

Praktiske og psykiske utfordringer ved rovdyrangrep

Bondeorganisasjonene arrangerer seminar for å hjelpe rovdyrramma bønder.

Endrer praksisen for veterinærutgifter

Etter påtrykk fra Bondelaget har Landbruksdirektoratet endra praksisen for dekking av veterinærutgifter.

Reagerer på ensidig evaluering av rovviltforliket

Rovviltforliket skal evalueres - men uten å vurdere konsekvensene for beitenæringa og lokalsamfunn. Bondelaget reagerer kraftig.

Alle er opptatt av matjorda

Men ambisjonsnivået for vern av matjorda vart ikkje medlemmane i næringskomiteen einige om, då dei møttest til debatt i Arendal i dag.

Hvem skal eie dyrkajorda?

Politikere blir utfordra på hvordan de vil ivareta våre knappe jordressurser. Følg seminaret direkte her fra klokka 13.

Rekordmange gårder å besøke

På Åpen Gård kan du komme litt nærmere gårdslivet og hvordan maten produseres, spise god mat og hoppe i høyet. De neste helgene ønsker 90 bondelag over hele landet velkommen til gards.

Hvem blir Årets unge bonde 2015?

For sjette året på rad skal Årets unge bonde kåres, og fra og med i dag kan du lansere din kandidat.

Positive tiltak for mindre jerv

At klimaministeren vil effektivisere jervejakta med mål om å komme ned på bestandsmålet er godt nytt for beitedyra.

Valgkampåpning i Agder

I år var det Bondelaget som dro i gang valgkampen før fylkestingsvalgene i Agderfylkene. 8 fylkesordførerkandidater, 4 fra hvert fylke, møttes til debatt på Evjemoen i dag. Tema: Landbruk og distrikt, selvfølgelig!

Matjord og forenklinger

Regjeringen la i dag fram forslag til endringer i Plan- og bygningsloven. Norges Bondelag støtter forslaget om å gjøre lovverket enklere og saksbehandlingen kortere, men er redd for at mer matjord går tapt.

Lite demokratiske avtaler

– Friheten til å bestemme nasjonal nærings- og miljøpolitikk må ikke settes til side, mener Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere