Nyheter

IPT: Bør bli meir langsiktige avtaler

Tilbydarane av Inn på tunet-tenester treng meir føreseielege vilkår for drifta si enn mange har i dag.

Denne biogassbilen kan gi 180 prosent klimagevinst

Foto: Marthe Haugdal

Bondelagsleder Nils T. Bjørke og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk kikket på biogassbilen som kan gi en klimagevinst på 180 prosent.

Tollvernet forvitrar

EU eksporterer landbruksvarer for stadig større summer til Norge.

I 2010 var verdien av importerte landbruksvarer til Noreg 35 mia kroner, i år 2000 18 mia kroner.

Økte melkekvoter

Foto: Svein Skøien

Melkebøndene kan øke sin produksjon med tre prosent neste kvoteår.

Vil ha strategi for å møte ekstremvær

Illustrasjonsfoto: Anders Hals, Skog.no

Bondelaget og Skogeierforbundet ber om penger til oppryddingen etter Dagmar og en strategi før neste storm..

Høyesterett prinsippfast om konsesjonsloven

Illustrasjonsfoto: Per Hilleren.

Høyesterett holdt fast ved vedtak, og nektet milliardær konsesjon. - Styrker loven, sier Ole Jacob Helmen.

Forurenser må betale - ikke grunneier

Foto: Anita Høiby Gotehus, Østlendingen

Myndighetene må stille krav til virksomheter om garanti for kostnadene til opprydding av eventuell forurensning, mener Norges Bondelag.

Gamle hønsebur er historie

Illustrasjonsfoto: Merete Støfring

Fra årsskiftet er bostandarden for alle norske verpehøns oppgradert til moderne miljøbur eller frittgående systemer.

Jord må brukes til matproduksjon

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Per Ole Ranberg

-Vi har et internasjonalt ansvar for å bruke våre begrensede jordressurs til matproduksjon.

EØS påverkar bondens kvardag

Bondelagsleiar Nils T. Bjørke, arkivfoto: Marthe Haugdal

EØS-avtalen påverkar landbruket. -Men, det er avgjerande skilnad mellom medlemskap og EØS, seier Nils T. Bjørke.

Ny norm for ammoniakk uhåndterbart for landbruket

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.

Dersom et forslag til ny norm for ammoniakk blir vedtatt, har norsk husdyrhold store problemer.

Gir meldinga god karakter

De to nestorene Per Harald Grue og Reidar Almås gir landbruksmeldinga god karakter, men Almås nøyer seg med "M -".

Kraftproduksjon kan gi bønder og grunneiere milliardinntekter

Foto: Norges Bondelag

- Vann- og vindressurser kan gi bønder og grunneiere store tilleggsinntekter.

Landbruks- og matmeldinga: Bøndene to skritt foran

-Det er gode ambisjoner og målsettinger i landbruksmeldinga. Men bøndene er to skritt foran.

Etterlyser klare strategier for å nå målene

Bondelaget på høring i Stortinget, fra venstre næringspolitisk sjef Arild Bustnes, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og seniorrådgiver Anders Huus, foto: Marthe Haugdal.

Økt sjølforsyning gjennom større bruk av norske ressurser krever et inntektsløft.

Lavere tapstall - mer å gå på

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen

Stadig færre sau blir drept av rovvilt i Norge, melder DN. - Svært positivt, men det er mer å gå på sier Berit Hundåla.

Samvirkene - viktig i Norge og i verden

FN har erklært 2012 til å være det internasjonale samvirkeåret. 2,3 millioner nordmenn er medlem i et samvirke.

Transport må ta hensyn til tilgangen til nok mat

Illustrasjonsfoto: Oslo Lufthavn AS

-Økt matproduksjon krever et transportsystem som i større grad tar hensyn til framtidas tilgang til nok mat.

Lite om landbrukets klimautfordringer

Landbruks- og matmeldinga dokumenterer oversikt overutfordringene. Men, vi forventet mer, mener Bondelaget.

Våre samarbeidspartnere