Nyheter

IPT: Bør bli meir langsiktige avtaler

Tilbydarane av Inn på tunet-tenester treng meir føreseielege vilkår for drifta si enn mange har i dag.

Denne biogassbilen kan gi 180 prosent klimagevinst

Bondelagsleder Nils T. Bjørke og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk kikket på biogassbilen som kan gi en klimagevinst på 180 prosent.

Tollvernet forvitrar

I 2010 var verdien av importerte landbruksvarer til Noreg 35 mia kroner, i år 2000 18 mia kroner.

Økte melkekvoter

Melkebøndene kan øke sin produksjon med tre prosent neste kvoteår.

Vil ha strategi for å møte ekstremvær

Bondelaget og Skogeierforbundet ber om penger til oppryddingen etter Dagmar og en strategi før neste storm..

Høyesterett prinsippfast om konsesjonsloven

Høyesterett holdt fast ved vedtak, og nektet milliardær konsesjon. - Styrker loven, sier Ole Jacob Helmen.

Forurenser må betale - ikke grunneier

Myndighetene må stille krav til virksomheter om garanti for kostnadene til opprydding av eventuell forurensning, mener Norges Bondelag.

Gamle hønsebur er historie

Fra årsskiftet er bostandarden for alle norske verpehøns oppgradert til moderne miljøbur eller frittgående systemer.

Jord må brukes til matproduksjon

-Vi har et internasjonalt ansvar for å bruke våre begrensede jordressurs til matproduksjon.

EØS påverkar bondens kvardag

EØS-avtalen påverkar landbruket. -Men, det er avgjerande skilnad mellom medlemskap og EØS, seier Nils T. Bjørke.

Ny norm for ammoniakk uhåndterbart for landbruket

Dersom et forslag til ny norm for ammoniakk blir vedtatt, har norsk husdyrhold store problemer.

Gir meldinga god karakter

De to nestorene Per Harald Grue og Reidar Almås gir landbruksmeldinga god karakter, men Almås nøyer seg med "M -".

Kraftproduksjon kan gi bønder og grunneiere milliardinntekter

- Vann- og vindressurser kan gi bønder og grunneiere store tilleggsinntekter.

Landbruks- og matmeldinga: Bøndene to skritt foran

-Det er gode ambisjoner og målsettinger i landbruksmeldinga. Men bøndene er to skritt foran.

Etterlyser klare strategier for å nå målene

Økt sjølforsyning gjennom større bruk av norske ressurser krever et inntektsløft.

Lavere tapstall - mer å gå på

Stadig færre sau blir drept av rovvilt i Norge, melder DN. - Svært positivt, men det er mer å gå på sier Berit Hundåla.

Samvirkene - viktig i Norge og i verden

FN har erklært 2012 til å være det internasjonale samvirkeåret. 2,3 millioner nordmenn er medlem i et samvirke.

Transport må ta hensyn til tilgangen til nok mat

-Økt matproduksjon krever et transportsystem som i større grad tar hensyn til framtidas tilgang til nok mat.

Lite om landbrukets klimautfordringer

Landbruks- og matmeldinga dokumenterer oversikt overutfordringene. Men, vi forventet mer, mener Bondelaget.

Våre samarbeidspartnere