Nyheter

Grune Woche 2023: Næringsdelegasjonen på plass og BU-vinner kåret

Bondelagsleder Bjørn Gimming er på plass i Berlin som en del av Næringsdelegasjonen til landbruks- og matminister Sandra Borch(Sp).

Nye kostholdsråd (NNR): -Skaper ikke tillit

Norges Bondelag har sendt høringssvar på en av artiklene om bærekraft som skal danne grunnlag for nye nordiske kostholdsråd. – Vi etterlyser bedre metodikk, mer forankring i nasjonale forhold og bredere vurdering av bærekraft. Dette skaper ikke tillit, sier Egil Chr. Hoen, 1.nestleder i Norges Bondelag.

Resultater fra dyrevelferdskampanje

I dag ble resultatene fra Mattilsynets tilsyn med svinebesetninger lagt fram. – Det er for mange regelbrudd, sier Bjørn Gimming.

Møtte departementet om avrenning til Oslofjorden

Tirsdag var det møte på Bergerud gård i Varteig i Østfold om avrenning til Oslofjorden. – Vi må fortsette å få lov til å jobbe målrettet mot avrenning, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Opprettholder stopp av lisensfelling: - Tida renner ut

- Bondelaget fryktet dette utfallet, men jeg regner med at staten anker kjennelsen til lagmannsretten. Imidlertid renner tida fra oss, sier Aas-Eng, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

-Fortsatt bekymret for prosessen

Leder av Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, ble ikke beroliget etter status- og dialogmøte hos Helsedirektoratet om prosessen rundt utarbeidelse av nye nordiske ernæringsråd (NNR).

Flere bruker klimakalkulatoren

Antall bønder som har tatt i bruk klimakalkulatoren har steget med nesten 200 prosent siden august 2021.

Satsing på landbruket i nord

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, var til stede i dag da satsingen «Bærekraftig landbruk og verdiskaping i nord» ble lansert av landbruks- og matminister Sandra Borch og fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen.

Nå kommer medlemsundersøkelsen

Alle medlemmer bør til å benytte sjansen til å fortelle hva de mener bondelaget skal jobbe med, oppfordrer Bodhild Fjelltveit.

For snevert om bærekraft, mener Bondelaget

Nye ernæringsråd skal ikke bare vurdere sunnhet, men også bærekraft. Da må alle aspekter av bærekraft være med, sa bondelaget til statsråd Tvinnereim.

Kornkonferansen 2023

Norges Bondelag og Felleskjøpet arrangerer kornkonferansen torsdag 26. januar 2023.

Stopper fellingstillatelse: - Helt nødvendig å regulere ulvebestanden

-For å redusere belastningene for de som bor i ulvesonen og gjøre det mulig å ha beitedyr i disse områdene i fremtiden, er det helt nødvendig å regulere bestanden av ulv, sier Erling Aas-Eng, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

Generasjonsskifte på gården

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Med ønsker om en god jul!

Les Bondelagslederens tilbakeblikk på 2022 - et år vi vil huske for krig, matberedskap og inntektskamp.

En styrking av familielandbruket

LMD vil flytte myndighet for å gi konsesjon til AS fra kommune til statsforvalter. Bra, mener Bondelaget.

Prøv vår quiz!

Test venner og bekjente i jula for å se hvor mye de kan om norsk landbruk.

Oppfordrer hele organisasjonen til å gi innspill

Alt er klart for å starte 2023 med det viktigste arbeidet vi gjør gjennom året: lokallaga inviteres til å gi sine prioriteringer før jordbruksoppgjøret.

Forventer uttak også av Mangenflokken

I dag ble det klart at regjeringa vil ta ut tre grenseflokker med ulv, og at det ikke åpnes for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.

Ikke grunnlag for å endre jaktstart på grågjess

Vingefjær på grågjess er avgjørende for flygeevnen deres og jaktstarten reguleres ut fra tilveksten. Et forskningsprosjekt fra Vesterålen viser stor variasjon på fjærutviklingen. Det er dermed ikke forsvarlig å endre jaktstarten.

Strømstøttetaket videreføres likevel

Landbruket får strømstøtte opp til 60 000 kWt per måned også neste halvår – Bra og helt nødvendig i en svært krevende tid, kommenterer Bjørn Gimming.

Distribusjonstilskudd på overtid

Landbruksdirektoratet har utredet de konkurransepolitiske tiltakene i PU-ordningen og kommet med sine anbefalinger. – Vårt mål er å sikre bonden en større andel av verdiskapinga og ta vare på melkeproduksjonen over hele landet, sier Bjørn Gimming.

– Legg forslaget om forbud i en skuff!

Norges Bondelag ønsker velkommen tiltak for å bedre forholdene i verdikjeden for mat, men mener et forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpspriser er en avsporing og kan føre til mer bruk av EMV.

Tjener mindre enn lønnsmottaker tross økning i inntekta

Stor økning i jordbruksinntekta, i hovedsak på grunn av stengte grenser og økt salg. Til tross for økningen er inntektsnivået til bonden langt under lønnsmottaker.

Valgnemnda ønsker innspill

Valgnemnda er i gang med arbeidet og ønsker innspill til styrekandidater i Norges Bondelag.

Et samlet landbruk: – Opptrapping må på plass nå!

En klar og tydelig opptrappingsplan for matproduksjon må til for at bonde og forbruker skal få tillit til at regjeringen tar matsikkerhet og verdiskapning på alvor inn i framtida.

Landbruksrådgivning i utvikling

NLR finnes over hele landet, og skal nå bli én enhet. – Dette er viktig for å gi alle bønder like god rådgivning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Utsetter enkelt grep for norsk matproduksjon og bedring av bondens økonomi

– Det er bra at næringskomiteens flertall vil innføre prosenttoll, men vi er skuffet over at de vil utsette det til neste statsbudsjett. Behovet er stort nå, sier Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag.

Norges Bondelag og LO møttes om viktige fellessaker

Beredskap, konkurransen i dagligvaremarkedet og verdien av trepartssamarbeidet i næringslivet og jordbrukets forhandlingsinstitutt, var noe av det som ble diskutert da Norges Bondelag og LO møttes onsdag.

Må redusere nedbyggingen av matjord, både i og utenfor landbruket

– Vi trenger alle i dette arbeidet og flere enn næringa må banen, sa Bjørn Gimming, som også varslet at Bondelaget vil styrke jordvernet i landbruket gjennom en endring i jordloven.

Mange nye Bondelagsmedlemmer

Vervemåneden november er over og Bondelaget fikk solide 618 nye medlemmer!

Mange nyttige innspill om Grytten-rapporten

Tirsdag inviterte Bondelaget samarbeidende organisasjoner og interessenter til innspillsmøter om rapporten fra Inntektsutvalget. – Svært nyttig og konstruktivt, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, etter at 11 møter ble avholdt.

Jordvernkonferanse 5. desember: Hvordan redusere nedbygging av matjord på gården?

Økt behov for matsikkerhet er en viktig utfordring vi står overfor framover. Ettersom Norge har svært lite matjord må vernet av matjorda forsterkes. Mandag 5. desember, på verdens jorddag, inviteres du til seminar om temaet.

Nedjusterer tak på strømstøtte til landbruket

– Det er skuffende at Stortinget ikke fant rom til å videreføre strømordningen med et tak på 60 000 kWt i statsbudsjettet.

Melkekvotene for 2023 fastsatt

I 2023 får melkebøndene levere 95 prosent av disponibel kumelkkvote. Det er i tråd med markedsregulator Tine sine anbefalinger.

Høyres budsjettforslag ville svekket bondens økonomi ytterligere

– Dette er ikke et budsjett for et framtidsretta landbruk som sikrer norsk matberedskap, sier Bjørn Gimming. Lederen i Norges Bondelag reagerer sterkt på at Høyre foreslår å kutte 78,5 millioner i budsjettmidler rettet mot jordbruket.

Fem gode grunner til å være medlem i Norges Bondelag

Det er vervemåned, og her gir vi deg fem gode grunner til å være medlem i Norges Bondelag.

Næringsministeren ønsker mer kunnskap og lover handling

Vi venter utålmodig på at Stortingets tiltak for åpenhet og mer konkurranse i dagligvaresektoren skal settes ut i livet, sa Bjørn Gimming under dagens frokostseminar. Statsråden ba om litt mer tålmodighet.

Jordbruksoppgjøret har dempet veksten på matprisene

Matprisene i butikk hadde økt enda mer, hadde det ikke vært for den norske jordbruksmodellen og jordbruksoppgjøret 2022. Det kom fram under dagens frokostseminar om matpriser og kjedemakt, hvor også næringsministeren benyttet anledningen til å hylle norske bønder.

Støtte til grønn omstilling vil gi bedre luftkvalitet i fjørfehus

– Dersom forslagene fra Mattilsynet om krav til luftkvalitet skal gjelde alle produsenter trenger vi mer støtte til grønn omstilling, og vi trenger overgangstid som gjør omlegging mulig.

Frokostseminar 17. november: Hvem tjener på rekordhøye matpriser?

Økte matpriser i butikken er høyt på agendaen. Jordbruksoppgjøret og landbrukspolitikken er ikke uvanlig å høre som forklaring. Torsdag 17. november arrangerer Bondelaget frokostseminar om temaet.

Bankene mener likviditetssituasjonen er håndterbar

På tross av den pågående kostnadstsunamien vurderte ikke bankene at bøndenes likviditetssituasjon generelt var alarmerende. På dagens dialogmøte var de derimot bekymret for økte forskjeller og investeringstørke.

Status for den økonomiske situasjonen i landbruket

Bondelaget gjør løpende utregninger og vurderinger av kostnads- og inntektsutviklingen, og her er våre beste anslag per i dag.

Nordiske bønder og bygdefolk bekymra for nye kosthaldsråd

Nordiske bonde- og bygdeorganisasjonar er uroa over prosessen rundt utforminga av nye nordiske kosthaldsråd. Dei sende denne veka eit bekymringsbrev til oppdragsgjevar Nordisk Ministerråd.

Les alt om Inntektsutvalget

Her har vi samlet saker om Inntektsutvalgets rapport, enten du trenger en kjapp oversikt, eller vil gå langt ned i Grytten-grøten.

Inviterer til innspillsmøter om Grytten-rapporten

Norges Bondelag ønsker innspill om rapporten fra Inntektsutvalget og inviterer samarbeidende organisasjoner og interessenter til digitale innspillsmøter tirsdag 29. november. Bjørn Gimming håper på høy deltagelse.

Bondelaget inviterer banker til møte om likviditetsutfordringene

– Vi er nødt til å gjøre noe med likviditetsutfordringene i næringa, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, som nå inviterer norske banker til dialogmøte fredag 11. november.

SV vil ha avgift på kunstgjødsel

I dag la SV fram sitt alternative forslag til statsbudsjett. Lederen i Norges Bondelag reagerer på forslaget om å innføre avgift på nitrogen i mineralgjødsel.

Vil du bli med Bondelaget til Malawi?

Vi inviterer en av våre medlemmer til å bli med på tur for å besøke kollegaer og lære mer om landbruk. Har du lyst?

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere