8 av 10 trivst godt som bonde

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bønder jobbar meir enn andre, men trivst godt i yrket sitt. Det er berre noko av det som kjem fram i Landbruksbarometeret 2015, som tar pulsen på norsk landbruk.

Landbruksbarometeret 2015 er ei undersøking gjennomført blant norske gardbrukarar, for ei gje eit bilete av utvikling og trendar i norsk landbruk. Landbruksbarometeret kom ut for første gong i 2014.  Årets undersøking vart lagt fram av Agri Analysefor eit par  veker sidan.

82 prosent av dei spurte seier at dei trivst godt med å vere bonde.

1 av 10 fornøgd med jordbruksoppgjeret i fjor

Eitt av spørsmåla i undersøkinga viser ei markant endring frå 2014 til 2015. Det er spørsmålet ”Hvor enig eller uenig er du i at bøndene har grunn til å være fornøyd med jordbruksoppgjøret sist vår?” I 2014 var to av tre einige eller heilt einige i at det var grunn til å vere fornøgde med oppgjeret (i 2013), mens andelen sank i 2015. Berre 1 av 10 var einig eller heilt einig i at det var grunn til å vere fornøgd med oppgjeret i 2014.

Halvparten av dei spurte er heilt eller delvis ueninig i påstanden om at norsk landbrukspolitikk er føreseieleg.

Artikkelen held fram under biletet.

I 2014 vart det brot i jordbruksforhandlingqne. Her frå demonstrasjonstoget i Oslo.

Ulik forteneste ulike stader i landet

Lønnsemda i næringa er eit av temaa som blir undersøkt i Landbruksbarometeret. I 2015 seier nær halvparten av gardbrukarane at lønnsemda på garden deira er ganske bra (46 prosent) eller veldig bra (2 prosent). Det er noko betre enn i 2014, då 38 prosent svarte ganske bra og 2 prosent veldig bra.

Den andre halvparten er ikkje seier at lønnsemda på garden er veldig dårleg (8 prosent) eller ganske dårleg (40 prosent), mot 58 prosent til saman i fjor. Agri Analyse forklarar dette oppsvinget med ein betre fôr- og kornhaust i 2014 enn i 2013 samt virkningane av det gode jordbruksoppgjeret i 2013.

Det er store geografiske forskjellar på svara. Gardbrukarane i Rogaland og Trøndelag er dei som vurderer lønnsemda som best. I den andre enden av skalaen finn vi gardbrukarar i Nord-Noreg, Telemark og Agder-fylka, og på Vestlandet. Dei fylka som er minst fornøgd med fortenesta er også dei fylka der mest matjord går ut av drift.

Arbeider meir enn 2000 timar i året

Det er også stort sprik i korleis dei ulike produksjonane vurderer lønnsemda si. Slaktegris- og egg og fjørfe-produsentane er mest fornøgd med lønnsemda, mens korn- og sauebøndene er mest misfornøgde.

Kor mange timar arbeider du sjølv på gardsbruket i løpet av eitt år? Fire av ti gardbrukarar svarer at dei jobbar 2000 timar eller meir på garden i løpet av eitt år. Eitt årsverk er til samanlikning 1750 timar.

Landbruksbarometeret er utarbeidd på bakgrunn av undersøkingar gjennomført av AgriAnalyse blant norske gardbrukarar i februar og mars 2015. 1184 personar har svart. Norges Bondelag, Landkreditt Bank, Felleskjøpet Agri og Innovasjon Norge står bak landbruksbarometeret.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere