Svinenæringa møter i dag Landbruks- og matminister Bård Hoksrud for et statusmøte for dyrevelferdsprogrammet for slaktegris. Næringa tok selv initiativ til dyrehelseprogrammet hvor målet er dokumentert bedre dyrevelferd hos alle slaktegriser. 

- En samla svinenæring har tatt grep, og jobbet aktivt med rutiner og med å få produsenter av slaktegris inn i Dyrevelferdsprogrammet. Alle dyr skal ha det bra, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Status for dyrevelferdsprogrammet er at 63 prosent av slaktegrisprodusentene som leverer mer enn 50 griser per år og over 70 prosent av totalproduksjonen er med i Dyrevelferdsprogrammet pr 12.12.18. De fleste produsenter som ikke er meldt inn til nå, er svært små. Tallene for deltakelsen i Rogaland ligger på gjennomsnittet for landet totalt.

Tilslutningen til programmet har økt gjennom høsten. Nå er over 70 prosent av produsentene som produserer aller mest, med i programmet.

Får trekk i betalinga fra 1. januar

- Det er bra, men det er likevel ikke godt nok når målet for næringa er at alle produsenter skal delta i programmet; uavhengig av størrelse, sier Bartnes, og forteller at næringa og særlig slakteriene har nå tett oppfølging av produsentene. Fra 1. januar vil bonden få trekk i betalinga fra slakteriet om man ikke er med.

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav til systematisk dokumentasjon og rutiner for oppfølging av sjuke og skadde dyr, i tillegg til obligatoriske veterinærbesøk og rådgivning.

- Jeg har tro på at dette vil gi gode resultater, avslutter Lars Petter Bartnes.