7 av 10 bønder mener konsesjonskutt vil skade næringa

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksministeren vil ”gjenreise bondens eiendomsrett”. Samtidig mener flertallet av bøndene selv at forslaget om å avvikle konsesjonloven vil være negativt for næringa.

I går ble det altså kjent at regjeringen, med landbruksminister Sylvi Listhaug i spissen, foreslår å fjerne konsesjonsloven for landbrukseiendommer. Norges Bondelag mener dette vil kunne innebære sterke negative konsekvenser for matproduksjonen i Norge

Bondelaget reagerer også på retorikken som følger med fremleggelsen av forslaget. Blant annet karakteriserer landbruksministeren dette som ”en gjenreisning av eiendomsretten til bonden”.

 - Vi mener det er uredelig av landbruksministeren å skyve av bøndenes interesser foran seg i denne saken. Her er det i realiteten er stor motstand i næringa mot det hun foreslår. Sannheten er at dette forslaget er ideologisk motivert - uten hensyn til hvilke konsekvenser det vil få for norsk matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Lars Petter Bartnes Foto: Ole-Marius Aune Sandmo

Et solid flertall mener konsesjon er positivt

Ambisjonen om å velte om på regelverket for kjøp og salg landbrukseiendommer gjorde regjeringen kjent allerede i fjor høst, gjennom Sundvolden-erklæringen. På oppdrag fra Norges Bondelag gjennomførte Agri Analyse og Respons Analyse i mars i år en undersøkelse blant 1000 norske bønder. Hensikten var å kartlegge hvordan den enkelte bonde vurderte konsekvensene av ulike endringer i eiendomsregelverket.  Bøndene ble blant annet bedt om å ta stilling til en fjerning av konsesjonsloven.

Regjeringen har som mål å styrke bøndenes eiendomsrettigheter. Hvor positivt eller negativt tror du følgende endringer vil virke inn på landbruksnæringen i området du har ditt gårdsbruk? "Oppheve konsesjonsloven, slik at det blir fritt fram å omsette landbrukseiendommer."  Kilde: Agri Analyse/Respons Analyse 2014

Et stort flertall av bøndene mener altså at en fjerning av konsesjonsloven vil slå negativt ut for landbruket der de bor. Aller største er motstanden blant de bøndene som har storparten av inntektene sine fra gårdsbruk.  Hele 63 prosent mener dette vil slå svært negativt ut for landbruket der de bor.

Positive til boplikt og priskontroll

To ordninger som vil forsvinne med en eventuell fjerning av konsesjonsloven er boplikt og priskontroll. Også her argumenterer regjeringen med behovet for å styrke bøndenes eiendomsrett – også her mener flertallet av bøndene at konsekvensene vil være negative.

Regjeringen har som mål å styrke bøndenes eiendomsrettigheter. Hvor positivt eller negativt tror du en oppheving av priskontrollen vil virke inn på landbruksnæringen i området du har ditt gårdsbruk? Kilde: Agri Analyse/Respons Analyse 2014

Når det gjelder priskontroll mener altså 63 prosent at en fjerning vil slå negativt eller svært negativt ut. Det gjelder også boplikten, mens 16 prosent mener fjerning av boplikten vil være positivt.

Ber ministeren være ærlig

Dette er heller ikke den eneste undersøkelsen av nyere dato som viser motstand mot disse forslagene. Også Norsk Senter for bygdeforskning spurte bøndene om holdningene til endringer i eiendomsregelverket i prosjektet ” Trender i norsk landbruk 2014”.  Også her svarte et flertall av utøverne i næringa at de ikke ønsker fjerning av verken prisregulering eller boplikt.

- Dette viser bare at det ikke er noe stort ønske blant norske bønder om å fjerne konsesjonsloven, heller tvert i mot. Flertallet er mer opptatt av at vi også i framtiden skal være i stand til å produsere mat her i landet, heller enn den kortsiktige gevinsten som landbruksministeren her tilbyr dem for å gå ut av næringen, avslutter Lars Petter Bartnes.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere