Utsatt for flom i Buskerud?

Av Inger J. Stensrud Haug,
  • Tips en venn om denne siden

Mange steder i fylket har vært utsatt for svært store mengder nedbør i dagene etter pinsen og det ser ut som det kommer ytterligere millimeter denne uka også. Det kan være aktuelt for de som har vært utsatt for store nedbør-/flomskader å søke om naturskadeerstatning.

En orientering i forbindelse med store nedbørsmengder og vårflom

Det har kommet mye nedbør siste par ukene og vannstanden stiger fortsatt i mange vassdrag i Buskerud og mye jordbruksareal står under vann. Dette gjelder både nysådd åker og åker som det ikke er mulig å gjøre våronn på ennå. 

Her følger informasjon om hvordan du bør gå fram ved naturskade og seks gode råd for jordbearbeiding ved en fuktig vår.

Ta kontakt med oss på fylkeskontoret om dere trenger hjelp til noe, tlf. 32 10 99 50.  

 

Utgangspunktet - naturskade 

Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring (1).

Statens naturskadefond kan erstatte naturskade på blant annet følgende skadeobjekter (2).

  • Veier og bruer i privat eie
  • Frittstående murer/forbygningsanlegg
  • Kaier/moloer som småbåthavneanlegg av mur/stein i privat eie
  • Gjerde det ikke er adgang til å forsikre
  • Jordbruks- og skogsbruksareal (3).
  • Utmark ved skade på grunnen
  • Skog (stormskader dekkes ikke) (4).

 

Hva må jeg huske på? Enhver plikter å avverge/begrense omfanget av skaden.

 

Hvis skaden er ute, hva gjør jeg?

Dokumenter skaden: Fotografer/film og beskriv situasjonen slik at man har dokumentasjon på hvordan skaden er og utvikler seg.

Hvis grunneieren skal kreve en skade dekket av forsikringsselskapet, må han sende et skademeldingsskjema, eller på annen måte melde fra til selskapet. Dette må gjøres så fort som mulig.

Hvis grunneieren skal søke dekning fra Statens naturskadefond for skade som ikke kan dekkes ved en alminnelig forsikringsordning, må han melde fra til lensmannen innen tre måneder etter skadetidspunktet.  Dette er meget viktig. Taksten fastsettes ved skjønn som styres av lensmannen (6). Skaden skal takseres så snart som mulig.

Jorde oversvømt ved Storelva, Buskerud.

Naturskadeerstatning

Ved store skader ved nedbør/flom, kan det være aktuelt å søke erstatning gjennom Statens naturskadefond, Landbrukserstatning ved naturskade. Les mer om ordningen her: 

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/landbrukserstatning-ved-naturskade

 

Her følger selve forskriften for landbrukserstatningen (klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon):

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120117-0056.html

 

Samt generell info om naturskadeordningen: https://www.slf.dep.no/no/kampanje/utsatt-for-naturskade-det-er-hjelp-%C3%A5-f%C3%A5

 

Statens naturskadefond har laget en brukervennlig brosjyre med informasjon. For mer informasjon, se link: http://www.naturskade.no/PageFiles/150/NaturskaderOgErstatning-Nett080117_1korr.pdf

 

(1)  Lov 16. juni 1998 nr. 70 om naturskadeforsikring (naturskadeforsikringsloven) § 1

(2)  Skadelidte har ikke krav på erstatning av fondet så langt han har krav på erstatning av en tredjemann, jf. Naturskadeloven § 6 (1) 1.pkt.

(3)  Det gis ikke erstatning for skade på avling på rot, se Naturskadeloven § 5 (1) 1.pkt.

(4) Oppramsingen baserer seg på Brosjyren «Naturskader og erstatning» utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond s. 8.

(5)  Naturskadeloven § 7

(6)  Naturskadeloven § 8

 

 

 

 

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Godt dialogmøte med Buskerud KrF

Mandag 16. april møtte Buskerud Bondelag fylkesstyret i Buskerud KrF, det var satt av en hel time til landbrukspolitikk. – Vi er veldig glad for at partiene tar seg tid til å møte oss sier nestleder Håkon Haug Laa og styremedlem Steffen Green som møtte KrFs fylkesstyre på Noresund.

Våre samarbeidspartnere