Temamøte om landbruksutdanning

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

Mandag 29. oktober inviterte GULL (Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk) til temamøte om framtidas landbruksutdanning. Møtet ble holdt på Valle videregående og Landbruksminister Trygve S Vedum var en av innlederne.

Landbruket og landbruksutdanningene generelt sliter med rekrutteringen. Slik er også tilfellet for landbruksutdanningen i Oppland. I 2010 var det 533 bruksoverdragelser i Oppland, men bare 12 ble ferdig utdanna agronomer fra videregående. I tillegg er det nå startet voksenagronomstudie som årlig vil ta ca 25 elever. Likevel er dette en svært liten andel av de som er på veg inn i landbruket.

 Trygve S Vedum var den første innlederen på møtet. Med bakgrunn både fra Jønsberg, Tomb og Blæstad skulle han ha et godt innblikk i hva landbruksutdanningen innebærer. Med et bakteppe med matmangel og økende matpriser som flere steder i verden har ført til sterk politisk uro er det ingen tvil om at landbruket sin primæroppgave må være å produsere mat sier han. Det er mye som tyder på at det i de senere årene har vært for lite fokus på god agronomi, og at den gode agronomien har måttet vike for effektivitet. Selv om teknologien utvikler seg må det hele tiden ligge god kunnskap til grunn for det arbeidet bonden gjør. Derfor vil landbruksutdanninga bare bli viktigere i framtida.

 Iver Husum er rektor ved Hvam Videregående i Akershus. Hvam VGS har vært gjennom en prosess for å utvikle skolen til å bli en mer attraktiv plass for elevene. De har blant annet tatt inn flere linjer enn bare de landbruksrettede. Dette har gitt skolen en økt status, noe som er viktig for å få elevene til å søke mot skolen.  Husum mener agronomutdanninga er viktig og må beholdes, samtidig kan det være riktig å tenke nytt som f.eks å se på en lærling/fagbrev ordning for å utdanne personell til avløser og entreprenøryrket. I tillegg er det viktig å jobbe for mulighetene for et 4 årig løp i videregående skole som sikrer både agronomutdanning og studiespesilaisering. Hvam jobber også sammen med Fagskolen Innlandet med et fagskoletilbud innen landbruk med mål om oppstart høsten 2013.

 Leder i Norges Bondelag Nils Bjørke var også med på møtet. Han presiserte at rådgivere i ungdomsskolen ofte er en brems for elever som burde gått på landbruksskole. Her må det gjøres et arbeid for å informere rådgiverne om hva utdanningen faktisk går ut på. Alle i landbruket må i tillegg være stolt av yrket og utdanninga si. Dette har mye å si for omdømmet til landbruksutdanninga og bøndene. Samtidig kan et utdannings/kompetansekrav for å få overta og drive en gård være en veg å gå for å sikre kunnskapen i næringa.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere