Stormøte korn 2018

Av Anders Klaseie,
  • Tips en venn om denne siden

bilde
Fv. Steinar Reiten, Krf, Geir Pollestad, SP, Nils Kristen Sandtrøen, AP, Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag, Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag og Hans Edvard Torp, leder i kornutvalget i Norges Bondelag.

- Sentrale politikere som ga gode løfter gjorde møtet svært viktig. Dette er oppsummeringen fra fylkeslederne etter Stormøte korn 2018

Den politiske delen på årets stormøte hadde fokus på dynamikken mellom Stortinget og mindretallsregjeringa, og spisset temaet med å invitere opposisjonspartiene i næringsomiteen.
- Grunnen til dette er at vi ikke alltid er helt enig i regjeringens politikk, og vi håper at partiene som er representert her i kveld finner sammen og viser at Stortinget har makta, sa leder i korn- og miljøutvalget i Akershus og Østfold Bondelag, Ann Kristin Knutsen, i åpningsinnlegget. 

Vi var så heldig å få napp av tre sentrale politikere: 
- Landbrukspolitisk talsmann i SP, Geir Pollestad, som også er leder i næringskomiteen på Stortinget og dermed har en stor rolle i å tilrettelegge komiteens behandling av landbrukssaker. 
- Landbrukspolitisk talsmann i KRF, Steinar Reiten, som kan danne flertall med regjeringspartiene eller de andre opposisjonspartiene. Han sitter dermed på vippen og har mye makt over landbrukspolitikken. 
- Landbrukspolitisk talsmann i AP, Nils Kristen Sandtrøen, som representerer det største opposisjonspartiet i næringskomiteen.   


Ann Kristin Knudsen, leder i felles korn- og miljøutvalg for Østfold og Akershus Bondelag,
ønsket velkommen og åpnet møtet. 

Det er rom for økt norsk kornproduksjon

Før vi slapp til politikerne innledet lederen i kornutvalget i Norges Bondelag, Hans Edvard Torp, om hva som er viktig for kornbonden i årets jordbruksoppgjør. Korn er en av få produksjoner hvor det ikke er overproduksjon eller fare for overproduksjon i Norge nå. Samtidig ligger kornbrukene lavest i økonomi blandt referansebrukene, og inntektene gikk ned med 24% fra 2015 til 2016. Vi skjønner at dette skyldes avling og mindre høsthvete, men allikevel viser dette at det må satses på korn. Regjeringens satsing på korn går ut på å svekke andre produksjoner i kornomårdene, arealtilskuddet i sone 1 er kuttet med 126 kr for gras og økt 8 kr på korn. Dette er ikke en satsing på korn, kornbonden tjener ikke mer selv om grasbonden tjener mindre.

Mange er redd for at graset skal ta over i kornområdet, men en titt på arealutviklinga i kornfylkene de siste 30 åra viser et mer nyansert bilde. Det har gått ut mer kornareal til sammen i fylkene Oppland, Hedmark og Buskerud enn i Akershus, Østfold og Vestfold. Dette betyr at det særlig er i randsonen mellom korn og gras at kornareal går ut!

Torp kom også innpå at det må satses på investering i korntørker og lager. Under 2 % av investeringsmidlene i landbruket går til korn. - Stortinget må ta ansvar for at regjeringa legger frem et bra tilbud i jordbruksforhandlingene som er i tråd med stortingsflertallet, avsluttet Hans Edvard Torp. 

Korn er avgjørende for at vi kan kalle matproduksjonen i Norge norsk

Geir Pollestad, SP, dro frem næringskomiteens innstilling fra behandlinga av jordbruksmeldinga. Det er denne som er den reelle jordbruksmeldinga som Stortinget og regjeringa skal forholde seg til nå. En liten leseveiledning er at det er sidene med flertallsmerknader som er det som gjelder! Det er utrolig viktig at V, FRP og H har mistet sitt flertall, sier Pollestad. For SP er det to arbeidmåter som gjelder nå fortsetter han: 1. Hindre at noe drålig skjer, ikke la regjeringa ødelegge den norske landbruksmodellen. 2. Jobbe for at noe bra skjer, men dette er litt vanskeligere fra Stortinget enn om man sitter i regjering. Men vi skal gjøre vårt beste for å bidra til positiv utvikling.

Kornproduksjonen er avgjørende for at vi kan kalle matproduksjonen i Norge norsk, sier pollestad. Pollestad mener at de to største farene for norsk landbruk er svekket grensevern og overproduksjon, dessverre er ikke regjeringa særlig opptatt landbrukets interesser i noen av disse sakene. Avslutningsvis manet Pollestad om at regjeringa følger flertallet fra behandlinga av jordbruksmeldinga når de legger frem tilbudet i jordbruksmeldinga. Og gjør de ikke det så må heller ikke faglaga inngå avtale, mener Pollestad. Landbruksflertallet i næringskomiteen har begynt sitt arbeid, det ble flertall i saker om opplysningskontorene, jordvern og beredskapslagring nå i vinter. Dette er et tydelig signal til regjeringa!

Nå er det merknadene fra behandlinga av jordbruksmeldinga og KRFs program som gjelder

Steinar Reiten, KRF, åpnet med at de tar mål av seg å videreføre en forutsigbarhet for næringa. Det er mange med landbruksbakgrunn i KRF og de er veldig opptatt av dette. De fire pilarene i jordbruket: jordbruksforhandlinger, markedsregulering, grensevern og eiendomspolitikk skal ligge fast. KRF er på vippen mellom regjering og de andre partiene, men vi er også fristil som opposisjonsparti, dermed er det KRFs program som nå styrer hvordan vi stemmer i stortinget, sier Reiten. Merknadene fra behandlinga av jordbruksmeldinga blir førende, dere må være oppmerksomme på at det var en samlet næringskomite som står bak inntektsmålet!

KRF er for en kraftig kanaliseringspolitikk. Inntektsmålet ligger fast, men det er krevende med overproduksjon for da må mer midler tas på budsjett, og det sitter langt inne hos regjeringen. På tross av dette har KRF ambisjoner, sier Reiten. Korn er viktig, og det er ikke vanskelig å mene at mer enn 2% av investeringsmidlene må gå til korn! Mer kan jeg ikke si konkret om innholdet i årets jordbruksoppgjør. Målet må være å få til en jordbruksavtale, det er regjeringens ansvar å ikke provosere. Blir det nødvendig må Storinget gå inn. Vi sier til Dale at han velger om han vil gi makta til Stortinget eller ikke. Jeg er spent på om Dale tar hintet eller om han kjører sin egen ideologi, sier Steinar Reiten. 

Korn blir kjernen i nasjonalforsamlingens oppdrag for å sikre arbeidsplasser og sikkerhet fremover

Nils Kristen Sandtrøen, AP, var svært glad for et møte om korn. Slik vi ser det er det to store samfunnsutfordringer fremover nå, sikre arbeidsplasser i hele landet og sikre nasjonens sikkerhet. I begge disse store sakene er korn sentralt, og korn blir kjernen i nasjonalsforsamlingens oppdrag fremover. Jeg ser på landbrukspolitikk og norsk matproduksjon som å tegne en forsikring. Vi må forsikre det vi ikke har råd til å miste! 

For norsk landruk er det avgjørende at kornproduksjonen fungerer. Det er utfordrende med korte vinduer for våronn og innhøsting. Vi må være i stand til å ta vare på avlinga, det er en selvfølge at en større andel av investeringsmidlene må gå til korn. Vi må også få en økt satsing på jorda, grøfting, nydyrking, kalking osv. 

Korn er en internasjonal handelsvare som kan påvirke verdens sikkerhetssituasjon. I FFI-notatet om mat som handelsvare står det at det rundt finanskrisa 2008 kun var 7 land i verden som ikke tok konkrete politiske grep for å sikre sin matforsyning, Norge var ett av disse!    


Aslak Bonde ledet møtet, og det ble en fin dialog med spørsmål fra møteleder og salen til politikerne. 

 

 

 

Bygdeutviklingsprisen for Oslo Bygdeutviklingsprisen for Oslo Bygdeutviklingsprisen for OslBygdeutviklingsprisen for Oslo gikk til Anja Bruland og Ida Tindeskog som er eiere og drivere av Blomsterhagen på Abildsø.Bygdeutviklingsprisen for Oslo gikk til Anja Bruland og Ida Tindeskog som er eiere og drivere av Blomsterhagen på Abildsø.o

Nominasjonen til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen) 2018

Hvem blir årets prisvinner i Oslo og i Akershus? Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder i hvert fylke. De fylkesvise vinnerne går videre til den nasjonale kåringen der premien er på 250.000 kroner.

Meld avlingssvikt pga tørken NÅ

Et av vilkårene for å få erstatning for klimabetinget avlingssvikt er at bonden "...uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå." Derfor: meld skade NÅ.

Årsmøtet i Norges Bondelag

Norges Bondelag var samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni og Lars Petter Bartnes (49) ble gjenvalgt som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Erstatning ved avlingssvikt

De gode avlingene har allerede tørket bort mange steder, og sannsynligheten for klimatisk avlingssvikt øker for hver dag uten regn.

beitedyr

Krever fellingstillatelse på ulv på Romerikssletta

Akershus Bondelag har sammen med lokallagene i Ullensaker, Sørum og Nes søkt om fellingstillatelse på en ulv. Søknaden kommer etter gjentatte ulveobservasjoner i området hvor det går mye sau og storfe på beite.

Jordbruksavtalen for 2019

- Avtalen innebærer et nødvendig løft for mindre og mellomstore bruk på Vestlandet og distriktene for øvrig. Men også planteproduksjon, inkludert korn, er klart prioritert i årets oppgjør, uttaler Sigurd Enger.

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene

Staten fremmet sitt tilbud til jordbruket fredag 4. mai. De tilbyr en økt inntektsramme på 1 milliard kroner, av dette en økning i bevilgningen over jordbruksavtalen på 670 millioner kroner. Tilbudet kan etter statens beregninger gi jordbruket en inntektsvekst på kroner 11.900 pr. årsverk, mens jordbrukets krav var en vekst på kroner 25.300 pr. årsverk.

Moderat krav - for landbruk over hele landet

- Jordbruket har levert et moderat krav, særlig i lys av et krevende utgangspunkt hvor stor kostnadsvekst har ført til inntektsnedgang i flere produksjoner. Kravet møter dagens utfordringer i landbruket og prioriterer mindre og mellomstore bruk, sier leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger.

Sigurd gjenvalgt

Sigurd Enger gjenvalgt som leder

Både Sigurd Enger og resten av styret i Akershus Bondelag stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt på årets årsmøte i Akershus Bondelag.

Dette skjer i Akershus Bondelag

Søndag
12
August

Åpen Gård Eidsvoll

Måe Gård, Milligutua 129, 2080 Eidsvoll
Tirsdag
14
August

Styremøte

Grønt fagsenter Hvam
Søndag
19
August

Åpen Gård Ullensaker

Vettal Øgard, Øgardsvegen 97, 2040 Kløfta

Våre samarbeidspartnere