Små og store skatter på jordet

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Jorda skal brukes til matproduksjon, og det har den vært brukt til i tusenvis av år. Rester fra våre forfedres aktivitet kan dukke opp i pløyelaget. Hva gjør vi da?

Under våronna kan vi oppdaga små og store skatter. Her har det vært aktivitet før, og det kanskje for svært lenge siden. I tillegg til bonden sjøl, er også andre interesserte i funn ute på jordene. Historisk interesserte er gjerne ute og spør om de får gå over jordet ditt med metalldetektor. Det er du som grunneier som kan gi tillatelse til metallsøking.

Hva skjer ved funn?

Mange er bekymret for driftsmessige og økonomiske konsekvenser ved funn av kulturminner. Oppland Fylkeskommune markerer detektorfunn fra pløyelaget som ikke fredet kuturminne. Kulturminneloven sier spesifikt at dette ikke medfører restriksjoner på dyrking av jorda. (kulturminneloven §3)

Det finnes mange spor etter våre forfedre i jorda. Noe er skrot, noe har affeksjonsverdi, og noe skal leveres inn til kulturmyndighetene.

Dersom grunneieren ønsker å omdisponere jorda, kan det bli aktuelt med utgraving på stedet før utbygging. Dersom dette har med den vanlige driften på garden, vil det normalt regnes som et mindre privat tiltak, og kostnaden dekkes av Staten, ikke bonden.

Norges Bondelag har i samarbeid med Riksantikvaren laget heftet «De eldste sporene i jordbrukslandskapet.». Å kombinere aktiv jordbruksdrift med vern av kulturminner kan være utfordrende. Mange bønder har i møte med kulturminneforvaltningen måttet akseptere avgrensninger i planer for nydyrking, utbygging av vei og driftsbygninger.

I heftet finner du mye stoff om spor du kan finne i jorda, automatisk fredete kulturminner, støtteordninger og restriksjoner. Her er også en oversikt over hva som regnes som mindre, private tiltak og hva som regnes som større, private tiltak der tiltakshaver selv må dekke kostnadene (side 59).

Nydyrking opp til 15 dekar over 5 år skal regnes som mindre, private tiltak. Da skal staten i hovedsak dekke kostnader til eventuelle arkeologiske utgravninger.

Funn av arkeologiske gjenstander

Oppland Fylkeskommune har laget et informasjonsskriv til grunneiere om hva de bør kjenne til ved søk med metalldektor på eiendommen. Det er du som grunneier som bestemmer om privatpersoner får til å søke på eiendommen. Grunneier har krav på 50% av evt finnerlønn. Ved funn av innleveringspliktige gjenstander, vil det komme markederiinger i kulturminnedatabasen Askeladden. Funn av arkeologiske gjenstander skal så og si aldri føre til driftsmessige begrensninger.

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere