Siste innspurt med årsmøter

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Denne uka er alle lokallags i Buskerud i mål med sine årsmøter. Nes,Flå, Skoger, Øvre Eiker, Skoger og Modum har avholdt sine årsmøter. Det samme har Sigdal/Eggdal og Nedre Eiker, de to sistnevnte kommer vi tilbake til med informasjon fra årsmøtene.

Årsmøte Nes og Flå

Nes og Flå hadde tradisjonen tro årsmøte samtidig 28.10. på Nes. Lokallagsleder både i Nes og Flå tok gjenvalg. Gina Borghild Heggli kom inn som nytt styremedlem i Flå. Lokallaget i Flå er med i Flå Vekst som er et viktig fora for kommunen. Etter at de formelle årsmøtene var unnagjort hadde Nes og Flå en felles bolk hvor Skue Sparebank var invitert for å snakke om utfordringer med nye rammebetingelser.

 

Årsmøte Skoger

Skoger hadde sitt årsmøte 04.11.2015. Albert S. Hess ble valgt som ny leder, i styret har han med seg Ole Chr. Aaserud, Pert Terje Guribye, Katrine Jensen, Trond Hageland og Per Jensen. Skoger har i året som har gått fokusert mye på jordvern og arealplan saker, blant annet gjennom kontakt med formannskapet og folkemøte med fokus på jordvern. Skoger har også vært engasjert i Skogers bygdesang, både gjennom planlegging og filmatisering. I tillegg har laget arrangert markdag, medlemsmøter, bygdepuber og landbrukspolitiske møter. Laget hadde også besøk av fylkesstyremedlem i Buskerud Bondelag, Ole Hans Unelsrød. Unelsrød orienterte om aktiviteter framover fra Buskerud Bondelag, blant annet vervestafetten som dras i gang på ledermøte. På bidlet, styret i Skoger Bondelag.

Årsmøte Modum

Modum kan se tilbake på et aktivt år kunne lokallagsleder Truls Ødegård konstantere ved gjennomgang av årsmeldingen. Modum holdt sitt årsmøte 05.11. med snaue 30 frammøte. Truls Ødegård ble gjenvalgt som leder og med seg i styret har han Arne Magne Sørum, Svein Burud, Hans Dynge, Øystein Haugen og Hans Joan Kopland. – Vi har hatt mange aktiviteter i år med stort spenn, et av høydepunktene var nok definitivt beitepusserslippet i forbindelse med jordbruksforhandlingene hvor vi hadde over 80 frammøtte sa Ødegård. Vi har også lagt ned mye arbeid i utviklingsplanen for landbruket og vi er stolt av at den nå er en del av strategisk næringsplan sa Ødegård. Lederen takket Solveig Kongsrud for innsatsen med utviklingsplanen og overrakte en liten gave. Årsmøtet hadde også besøk av Otto Galleberg fra Fylkesmannens Landbruks- og miljøavdeling. Galleberg orienterte om ”Bruk Buskerud – økt matproduksjon, muligheter i kombinasjonsbruket”. – Vi har muligheter for å øke matproduksjon sa Galleberg, men en viktig forutsetning er at det må ligge lønnsomhet i bunn. Organisasjonssjef i Buskerud Bondelag, Wenche H. Redzepi orienterte kort om aktiviteter framover blant annet vervestafetten.

  

Styret Modum Bondelag   

Årsmøte Øvre Eiker

Også Øvre Eiker kan se tilbake på et særs aktivt år. Et av høydepunktene som lokallagsleder Per Olav Krekling trakk fram var stormøte i vinter med Ingebrigt Steen Jensen på Fosseholm med over 100 frammøtte.  Øvre Eiker har lagt vekt på sosiale sammenkomster og muligheter for bønder til å treffes gjennom 2 bondepuber og 3 bondelunsjer som er arrangert i året som har gått. Laget har også vært aktive mot kommunen og har bidratt til å stoppe nedbygging av matjord. Øvre Eiker Bondelag er også med på to andre store arrangementer i løpet av året både på Egertorget Matfestival og Jordnært som arrangeres på Fossesholm. Øvre Eiker Bondelag hadde besøk av Svein Guldal fra Norges Bondelag som snakket om det grønne skiftet. –Mulighetene er mange, vi må sørge for å bruke de sa Guldal til forsamlingen. Årsmøtet hadde også besøk av fylkesleder Egil Chr. Hoen som snakket om aktiviteter framover i Buskerud Bondelag og det ble også diskusjon om løsdriftskravet. Per Olav Krekling tok gjenvalg som leder, med seg i styret har han Ole Halvar O. Olsen, Åshild Wolstad, Margit H. Opsahl, Jens Sveaas og Anne K. Røren.

 

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Godt dialogmøte med Buskerud KrF

Mandag 16. april møtte Buskerud Bondelag fylkesstyret i Buskerud KrF, det var satt av en hel time til landbrukspolitikk. – Vi er veldig glad for at partiene tar seg tid til å møte oss sier nestleder Håkon Haug Laa og styremedlem Steffen Green som møtte KrFs fylkesstyre på Noresund.

Våre samarbeidspartnere