Rovviltforvaltning og politisk ansvar

Publisert 30.07.2015
  • Tips en venn om denne siden

Denne sommeren har så langt vært preget av mange rovdyrangrep på sau utmarksbeite. I Oppland er det nå tidligsanking av sauen fra utmarksbeite, fordi rovviltforvaltningen ikke fungerer, og fordi rovviltstammene er helt ute av kontroll.

Dette innlegget er skrevet av lederne av de tre faglaga i Oppland, Trond Ellingsbø (Bondelaget), Terje Holen (Bonde- og Småbrukarlaget) og Arnfinn Beito (Sau og Geit). 

Det som vi for bare tre-fire år sida ikke trodde vi skulle oppleve mye av i Oppland, er nå blitt den årlige harde virkeligheten for en del sauebønder. Tidligsanking av sauen fra utmarksbeite, fordi rovviltforvaltningen ikke fungerer, og fordi rovviltstammene er helt ute av kontroll. I Oppland har vi bestands og ynglemål for jerv og gaupe. Begge målsettinger (4 ynglinger for jerv og 5 for gaupe er overoppfylt de siste årene). Uttaket, særlig av jerv, har vært altfor lite over flere år, og har ført til at vi i dag har rundt 30 jerv mere enn bestandsmålet tilsier. Skader på beitedyr forvoldt av jerv starter snart en måned tidligere enn det vi har sett før. Sjøl om det gis fellingstillatelser så fort det teknisk lar seg gjøre, er jerven et meget vanskelig dyr å jakte på, på barmark. Skadebildet vokser i takt med økende bestand av rovvilt, og derfor blir eneste utveg for å berge dyra, å hente de hjem fra utmarka. Det er dessverre grunn til å tru at rovdyra følger etter og at sjøl et så drastisk tiltak som tidligsanking ikke fører til at skadene opphører. Det området som er hardest rammet så langt er Midt-Gudbrandsdalen, der det også har vært nesten kontinuerlig fellingsforsøk på ulv siden før beiteslipp, og også fellingstillatelse på bjørn. Belastningen med rovviltskader i en del områder er enorm.

Rovviltforliket i 2011 skapte optimisme i beitenæringa over hele landet. Vi trodde politikerne på Stortinget mente alvor med sine vedtak om rovviltforvaltningen. Etter 4 år har vi for lengst forstått at dette ikke er tilfelle. Antall rovdyr har økt langt utover bestandsmål for jerv, og også i mange regioner for gaupe. Antallet vandrende bjørner er økende, og innvandringen av streifulv fra Sverige har ingen begrensning. Vi konstaterer at de freda rovdyrene ikke forvaltes i henhold til rovviltforliket. Vi viser også til en klar uttalelse fra klima- og miljøminister Tine Sundtoft, på et møte med landbruksorganisasjonene høsten 2014, på Lillehammer. «Det skal forvaltes både opp og ned i forhold til bestandsmål». Dette burde da være en garanti for en sterk reduksjon av de rovdyra som har bestandsmål i Oppland. Når det gjelder ulv og bjørn er hele Oppland beiteprioritert. Regjeringspartienes representanter i rovviltnemnda i Region 3, ga også tydelig uttrykk for før stortingsvalget i 2013, at dersom de kom i posisjon skulle det bli en rask endring i rovviltforvaltningen. Om det var til det bedre eller verre for beitenæringa var usagt. Høgre og Fremskrittspartiet kom i posisjon, og endringen i rovviltforvaltning og skader på beitedyr forvoldt av freda rovvilt har endret seg til det verre.

Bruken av utmarka til matproduksjon er i ferd med å bli en umulighet for deler av Oppland. Skader på beitedyra er så omfattende at det kan ikke lengre forsvares å ha beitedyr i områder med mer eller mindre faste stammer og innsalg av rovvilt. Så håper vi at de som har ansvaret for forvaltningen av rovviltet kan sangen om bonden som ville flytte fra nissen. Slik er det også med rovviltet. De flytter etter maten, og får denne utviklinga fortsette vil det om få år være umulig å produsere mat på Opplands enorme utmarksressurser. Er dette en målsetting politikerne har men ikke uttaler? Er dette i tråd med andre signaler om økt matproduksjon i Norge? Finnes det ansvarlige politikere som vil ta tak i denne store distriktspolitiske utfordringen, å gjøre tiltak som vises i handling og ikke bare ord? Dette er en utfordring for hele Distrikts-Norge og ikke bare beitenæringa.

Til slutt vil vi bemerke til de som etterlyser oss, bl.a. på sosiale medier. Det er ingen enkeltsak i næringa vi i organisasjonene bruker mere tid på gjennom året. Vi er til stede på nesten alle møter i rovviltnemnda, og tilkjennegir våre synspunkter. Vi arbeider omtrent kontinuerlig mot politiske myndigheter. Denne uka er det sendt to brev, med krav om økte økonomiske rammer for skadefelling, og ønske om møte med Klima og miljøministeren. Vi forstår fortvilede og frustrerte sauebønder som opplever daglige skader på sine dyr. Vi forstår fortvilede sauebønder som må sanke dyra heim fra utmarka en måned etter beiteslipp. Vi har ingen planer om å gi opp denne kampen om hvem som skal bruke utmarka.

Derimot har vi liten forståelse for politikere som ikke følger opp sine egne vedtak, og instruerer de som er satt til å utøve forvaltning av de store freda rovdyra, slik at det er mulig å drive beitenæring og matproduksjon i utmarka vår.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere