Rovviltforvaltning og politisk ansvar

Publisert 30.07.2015
  • Tips en venn om denne siden

Denne sommeren har så langt vært preget av mange rovdyrangrep på sau utmarksbeite. I Oppland er det nå tidligsanking av sauen fra utmarksbeite, fordi rovviltforvaltningen ikke fungerer, og fordi rovviltstammene er helt ute av kontroll.

Dette innlegget er skrevet av lederne av de tre faglaga i Oppland, Trond Ellingsbø (Bondelaget), Terje Holen (Bonde- og Småbrukarlaget) og Arnfinn Beito (Sau og Geit). 

Det som vi for bare tre-fire år sida ikke trodde vi skulle oppleve mye av i Oppland, er nå blitt den årlige harde virkeligheten for en del sauebønder. Tidligsanking av sauen fra utmarksbeite, fordi rovviltforvaltningen ikke fungerer, og fordi rovviltstammene er helt ute av kontroll. I Oppland har vi bestands og ynglemål for jerv og gaupe. Begge målsettinger (4 ynglinger for jerv og 5 for gaupe er overoppfylt de siste årene). Uttaket, særlig av jerv, har vært altfor lite over flere år, og har ført til at vi i dag har rundt 30 jerv mere enn bestandsmålet tilsier. Skader på beitedyr forvoldt av jerv starter snart en måned tidligere enn det vi har sett før. Sjøl om det gis fellingstillatelser så fort det teknisk lar seg gjøre, er jerven et meget vanskelig dyr å jakte på, på barmark. Skadebildet vokser i takt med økende bestand av rovvilt, og derfor blir eneste utveg for å berge dyra, å hente de hjem fra utmarka. Det er dessverre grunn til å tru at rovdyra følger etter og at sjøl et så drastisk tiltak som tidligsanking ikke fører til at skadene opphører. Det området som er hardest rammet så langt er Midt-Gudbrandsdalen, der det også har vært nesten kontinuerlig fellingsforsøk på ulv siden før beiteslipp, og også fellingstillatelse på bjørn. Belastningen med rovviltskader i en del områder er enorm.

Rovviltforliket i 2011 skapte optimisme i beitenæringa over hele landet. Vi trodde politikerne på Stortinget mente alvor med sine vedtak om rovviltforvaltningen. Etter 4 år har vi for lengst forstått at dette ikke er tilfelle. Antall rovdyr har økt langt utover bestandsmål for jerv, og også i mange regioner for gaupe. Antallet vandrende bjørner er økende, og innvandringen av streifulv fra Sverige har ingen begrensning. Vi konstaterer at de freda rovdyrene ikke forvaltes i henhold til rovviltforliket. Vi viser også til en klar uttalelse fra klima- og miljøminister Tine Sundtoft, på et møte med landbruksorganisasjonene høsten 2014, på Lillehammer. «Det skal forvaltes både opp og ned i forhold til bestandsmål». Dette burde da være en garanti for en sterk reduksjon av de rovdyra som har bestandsmål i Oppland. Når det gjelder ulv og bjørn er hele Oppland beiteprioritert. Regjeringspartienes representanter i rovviltnemnda i Region 3, ga også tydelig uttrykk for før stortingsvalget i 2013, at dersom de kom i posisjon skulle det bli en rask endring i rovviltforvaltningen. Om det var til det bedre eller verre for beitenæringa var usagt. Høgre og Fremskrittspartiet kom i posisjon, og endringen i rovviltforvaltning og skader på beitedyr forvoldt av freda rovvilt har endret seg til det verre.

Bruken av utmarka til matproduksjon er i ferd med å bli en umulighet for deler av Oppland. Skader på beitedyra er så omfattende at det kan ikke lengre forsvares å ha beitedyr i områder med mer eller mindre faste stammer og innsalg av rovvilt. Så håper vi at de som har ansvaret for forvaltningen av rovviltet kan sangen om bonden som ville flytte fra nissen. Slik er det også med rovviltet. De flytter etter maten, og får denne utviklinga fortsette vil det om få år være umulig å produsere mat på Opplands enorme utmarksressurser. Er dette en målsetting politikerne har men ikke uttaler? Er dette i tråd med andre signaler om økt matproduksjon i Norge? Finnes det ansvarlige politikere som vil ta tak i denne store distriktspolitiske utfordringen, å gjøre tiltak som vises i handling og ikke bare ord? Dette er en utfordring for hele Distrikts-Norge og ikke bare beitenæringa.

Til slutt vil vi bemerke til de som etterlyser oss, bl.a. på sosiale medier. Det er ingen enkeltsak i næringa vi i organisasjonene bruker mere tid på gjennom året. Vi er til stede på nesten alle møter i rovviltnemnda, og tilkjennegir våre synspunkter. Vi arbeider omtrent kontinuerlig mot politiske myndigheter. Denne uka er det sendt to brev, med krav om økte økonomiske rammer for skadefelling, og ønske om møte med Klima og miljøministeren. Vi forstår fortvilede og frustrerte sauebønder som opplever daglige skader på sine dyr. Vi forstår fortvilede sauebønder som må sanke dyra heim fra utmarka en måned etter beiteslipp. Vi har ingen planer om å gi opp denne kampen om hvem som skal bruke utmarka.

Derimot har vi liten forståelse for politikere som ikke følger opp sine egne vedtak, og instruerer de som er satt til å utøve forvaltning av de store freda rovdyra, slik at det er mulig å drive beitenæring og matproduksjon i utmarka vår.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere