Resolusjoner fra ledermøte for Nordland Bondelag og Hedmark Bondelag

Publisert 26.11.2014
  • Tips en venn om denne siden

Ledermøtet vedtok følgende resolusjoner angående rovvilt og naturbruksutdanningen.

Rovvilt: Utnytting av utmarka som beiteressurs er en forutsetning for en bærekraftig økning av matproduksjonen i årene framover. Norske bønder gjør sitt ytterste for å oppfylle den todelte målsetningen Stortinget har vedtatt om både beitedyr og rovvilt i norsk natur. Flere års erfaring viser at dagens praksis ikke er effektiv nok til å komme ned på bestandsmålene over tid for jerv, ulv og bjørn i Nordland og Hedmark. Nordland og Hedmark bondelag krever mer effektive tiltak for å komme ned på bestandsmålene!

----------------------------------------------------------------------------------

Naturbruksutdanninga: Landbruket er ei svært viktig næring! For å klare å oppfylle målet om økt matproduksjon, må det legges til rette for god opplæring av framtidas bønder. Nordland Fylkeskommune har nå saken om «Fremtidig landbruksutdanning i Nordland» til behandling. Saken har vært ute på høring. Høringsuttalelsene og rapporten fra Trøndelag forskning har vært entydige. Nordland trenger 2 naturbruksskoler og begge skolene må ha skolegårdsbruk som øvingsarena. Landbruket er villig til å være med på lærlingeordninga (2 + 2) som ei prøveordning, men da må det være skolegårdsbruk i bunnen som kan stå for basis-/grunnopplæringa.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere