Regional plan for klima og energi i Oppland

Av Tåle Willerud,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Fylkeskommune arbeider i disse dager med en revisjon av regional plan for klima og energi. Landbruket er viktige i klima arbeidet og Oppland Bondelag ønsker å være med på arbeidet.

I forbindelse med utarbeidelsen av planprogrammet for ny regional plan for klima og energi tok Oppland Bondelag imot Christen Ness og Ola Idar Løkken fra Oppland Fylkeskommune på sitt styremøte 09.februar. Landbruket er et viktig område innenfor klima arbeidet i oppland og Bondelaget ønsket derfor å ha fylkeskommunen med på et møte for å få mer innspill på hva de tenkte om arbeidet.

 Det er mange områder som spiller inn i det totale klimaregnskapet for Oppland, men landbruk (35 %) og transport (50 %) er tillagt de største utslippene. I denne sammenhengen er det klart at landbruket vil få utfordringer på å bedre sine utslipp av klimagasser, men hvis disse utfordringene løses vil landbruket også kunne bli en nøkkel til å finne en løsning. Av de områdene som så langt har pekt seg ut som områder det ønskes å se på innenfor landbruket er:

-          Biogass fra husdyrgjødsel

-          Bedre gjødselutnyttelse

-          Karbonbinding

-          Redusert bruk av fossile brensler

-          Energiproduksjon

Det må likevel presiseres at landbruket ikke er det eneste problemet. Alle sektorer må gå inn i seg selv og se hvor de kan finne løsninger. En annen sektor som er nevnt i planprogrammet utenom landbruk og transport er avfallshåndtering. Denne sektoren har gjort mye, men det kan fortsatt være en del å hente, kanskje spesielt på forbrukersida der det kastes mye som ofte kan være fullt brukbart.

Oppland Bondelag har gitt et høringssvar på planprogrammet der vi har gitt innspill på hvor landbruket kan bidra innenfor klimaarbeidet og hvor det trengs mer forskning for å finne bedre metoder. Selv om landbruket blir tillagt en stor del av klimagassutslippene må det også regnes inn at landbruket binder store mengder CO2 i sin produksjon. Bondelaget ønsker at vi får praktiske løsninger som er mulige å gjennomføre. Oppland Bondelag har også bedt om å få plass i ei evt prosjektgruppe i dette arbeidet.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere