Nytt fjøs bør bygges på Prestseter

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Når Valle nå skal rehabiliteres og det eventuelt skal bygges nytt fjøs, blir det for trangt i Lena sentrum mener Oppland Bondelag.

Styret i Oppland Bondelag har nå gitt uttalelse til Oppland Fylkeskommune på rapporten fra forstudiegruppa.

Oppland Bondelag legger vekt på at vi trenger en skole som har status og bygger karakter – som er attraktiv! For å oppnå dette må skolen ha høy faglig kompetanse og et attraktivt pedagogisk opplegg, og skolen må ha attraktive og tidsriktige undervisningsrom.

Trangt om plassen i Lena sentrum

Forholdene rundt Valle med svært begrensa arealgrunnlag og sentrumsnærhet til Lena, gir, etter Oppland Bondelags vurdering, en delt løsning på Valle - Presteseter som mest realistisk. Det riktige vil være en større besetning med storfe og gris på Presteseter. Om eksisterende kufjøs bør renoveres eller om det bør bygges nytt, stort kufjøs på Presteseter er et valg Fylkeskommunen må ta ut fra bygningstekniske, husdyrfaglige og økonomiske vurderinger og selvfølgelig slik at det ligger godt innenfor de offentlige kravene til hold av husdyr.

Valle videregående skole, midt i Lena sentrum

Oppland Bondelag mener det vil være feil å bygge opp nytt fjøs på Valle/Lena selv om en skulle få tilgang på noe mer areal. Bygging av nytt kufjøs på Valle vil gi utfordringer med beiting og oppfylling av beitekrav og mye transport av husdyrgjødsel og fôr. I tillegg vil luktproblemer overfor beboerne rundt Valle gi irritasjon som kan bidra til negative holdninger til Valle og landbruksnæringa. I rapporten uttales at en er usikker på om løsning med fjøs på Valle er gjennomførbart, og Oppland Bondelag mener det er unødvendig å utfordre denne usikkerheten.

 

Det bør bli et stort kufjøs på Presteseter slik at ressursene Valle har i mjølkekvote og areal kan utnyttes. Et stort fjøs vil være mest attraktivt for å å rekruttere elever til naturbruksutdanning. Ved å bygge et undervisningsrom på Prestseter, vil en få god utnytting av dagene på Prestseter med fjøsarbeid og undervisning.

Hvis en senere ønsker å etablere ammeku/spesialisert storfekjøttproduksjon, er dette mulig å etablere i tilknytning til de andre fjøsene på Presteseter. Denne muligheten vil en ikke ha hvis en bygger på Valle, mener Oppland Bondelag.

Et moment som etter Oppland Bondelags vurdering også bør tillegges vekt, er verdien av fjøsene hvis det blir store endringer i naturbruksutdanning eller rekruttering til denne.

Gjensidig samarbeid mellom Valle og Lena

Oppland Bondelag mener det må jobbes mer med et utvidet samarbeid mellom Lena Videregående og Valle, og at elevflyten kan gå begge veier. Det er like naturlig at elever på Lena Videregående i enkelte fag kan forflytte seg til Valle som det er å flytte elever fra Valle til Lena. Dette betinger at Valle får topp moderne undervisningslokaler for enkelte fagområder, og det mest nærliggende er realfag, biologi, bioenergi.

For å rekruttere elever til naturbruksutdanning fra hele fylket, er det viktig at det satses nødvendige midler på internattilbudet.

 

Kontaktperson: Fylkesleder Trond Ellingsbø, tlf 91376286

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere