Ny overgangsordning i 2013 for korntørker og vanningsanlegg

Av Margrete Nøkleby,
  • Tips en venn om denne siden

Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag har i lengre tid jobbet med Eidsivas nye spesialtariffer. Eidsiva har etter pålegg fra NVE sagt opp de netttariffene som bøndene tidligere hadde med Eidsiva på vanningsanlegg og korntørker, men er nå villig til å gi en overgangsordning i 2013.

Avviklingen av spesialtariffer  vil medføre betydelige kostnadsøkninger for jordbruket i Eidsivas område som er et meget viktig område for norsk matproduksjon. Bare innenfor Eidsivas område i Hedmark produseres bla ca 40 % av landets poteter og ca 18 % av grønnsakene.

Bondelaget har hatt møter på overordnet nivå og med Eidsiva.  Det siste møtet var med Eidsiva nett den 23.april 2013.

I etterkant av møtet er det gjort følgende avklaringer:

Mulighet for ytterligere overgangsordninger: Alle berørte kunder avregnes med 50 % av fastleddet for 2013. Avregningen vil senest bli gjennomført ved endelig oppgjør for 2013. Kunder som har fått faktura for fastledd for 1. kvartal omfattes også av denne endringen.

Når det gjelder AMS har partene behov for gjensidig informasjon, og det legges opp til et møte etter sommerferien  når endelig forskrift foreligger. På møtet vil det bla bli diskutert regler rundt måling av gårdsdrift kontra boligformål på samme gård og sammenkobling av anlegg.

Priser på tjenester fra Eidsiva Nett

Kontroll av måler
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt.
Dette er i henhold til standardavtalens § 5-3.
Seriemåling (i kundens sikringsskap): 625 kr
Kontroll i laboratorium: 2000 kr  

Stenging
Stenging av anlegg på grunn av manglende betaling: 875 kr
Gebyr ved oppmøte uten å stenge: 500 kr 
Stenging bestilt av kunde, ikke knyttet til installasjonsarbeid eller for permanent fjerning/riving: 875 kr

Gjenåpning av anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling
Innenfor normalarbeidstid: 875 kr
Utenom normal arbeidstid: 1750 kr 

Åpning av stengte anlegg
Ved for eksempel innflytting og innenfor normal arbeidstid (alle anlegg skal være stengt når anlegget er uten nettleieavtale): 875 kr

Frakobling av installasjonen - arbeid på eller ved installasjonen hos kunde
Fra- og tilkobling ved ett oppmøte: 1750 kr
Fra- og tilkobling ved to oppmøter: 3000 kr

Stenging og frakobling, bestilt av kunde, for permanent fjerning av stikkledning og riving/sanering av bygg/installasjon gjøres vederlagsfritt for kunden/eieren.

Midlertidig fra- og tilkopling vil utløse kostnader med for tiden kr 875,- pr oppmøte innenfor normal arbeidstid.

Dersom kunde ønsker tilkobling innen ett år på samme anlegg, vil nettleiens fastbeløp påløpe i perioden anlegget har vært frakoblet.

Hvis frakopling bestilles på ubestemt tid og med oppsigelse av nettleieavtale, kan måler bli nedtatt og tilførselsledning bli fjernet etter en tid. Det utløser fare for betydelige kostnader med å etablere vanningsanlegg og tilknytning på nytt.

Tariffalternativ «Fleksibelt forbruk for effektmålte anlegg»: Næringen har etterlyst muligheten for å finne tekniske løsninger som gir kunden mulighet til et minimumsforbruk vinterstid dersom anlegget blir koblet ut. Dette er avklart med Statnett som styrer når eventuelt slik forbruk skal kommanderes utkoplet. Det kan tillates at et definert, avtalt og begrenset behov for frostsikring og belysning, ikke blir med i det som automatisk koples ut. Forutsetningen er at man kan etablere vår fjernutkoplingsautomatikk slik plassert i installasjonen, at bare motorene koples fra. Dette vil på Statnetts kommando blir automatisk koplet fra av vår Nettsentral, ihht tariffvalg og inngått avtale som samsvarer med tariffvilkåret. https://www.eidsivanett.no/Nett/nettleie/Priser-og-tariffer/Tariff-for-fleksibelt-forbruk-/

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere