Mattilsynet fastholder beitenekt

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

20 sauebønder i Oppland må redusere rovdyrtap for å unngå beitenekt.

20 sauebønder i Oppland fikk i slutten av mai varsel fra Mattilsynets kontor i Gudbrandsdalen om at det ville bli innført framtidige beiterestriksjoner på grunn av at de aktuelle beitebrukerne har hatt over 10 prosent tap av dyr til rovvilt de siste tre åra. Vedtaket ble påklaget av Norges Bondelag og de andre fagorganisasjonene for sau. Nå har Mattilsynets distriktskontor behandla klagen, og opprettholdt vedtaket. Begrunnelsen fra Mattilsynet er at de vil hindre at dyr lider og dør.

  • Les også:

Bøndene kan ikke løse dette alene

 - Dette vedtaket viser nok en gang at det er behov for større samhandling mellom Mattilsynet og miljøvernmyndighetene i slike saker. Det er rovviltforvaltningen som må vurdere skadereduserende tiltak i form av uttak av rovvilt. Saueeierne har satt i verk alle mulige tiltak for å unngå tap, uten å lykkes. Dette kan ikke bøndene løse alene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Vil se på alternative løsninger

Etter at varselet fra Mattilsynet kom i mai, har Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit vært i møte med miljøvernministeren og landbruksministeren for å få ei prinsipiell avklaring på spørsmålet. Statsrådene gav uttrykk for at de ikke ville overstyre Mattilsynet, men ville følge opp saka.

- Vi vil nå jobbe for å få til et møte med ledelsen i Mattilsynet sentralt, slik at vi kan se på løsninger for framtida som ikke går utover drifta til saueeierne, sier Lars Petter Bartnes.

Skal vurdere beiterestriksjoner til våren

Det opprinnelige vedtaket åpnet for at det kunne bli aktuelt med beiterestriksjoner i 2015, hvis ikke bøndene fikk tapstallene ned på et akseptabelt nivå i 2014. Mattilsynet vil heller foreta en farevurdering før beiteslippet neste år for å vurdere om det vil bli nødvendig med nye beiterestriksjoner. Aktuelle restriksjoner kan være forsinka beiteslipp, akutt nedsanking eller tidlig nedsanking.
 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere