Langsua Nasjonalpark skal ta vare på naturbeitemark

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

Et av de viktigste formålene med Langsua Nasjonalpark er å ta vare på naturbeitemark. Da må det legges til rette for beitebruk, skriver Oppland Bondelag i sitt innspill til forvaltningsplan for Langsua.

Oppland Bondelag har gitt innspill til forvaltningsplanen for verneområdene Langsua. Innspillet er felles med Oppland Bonde- og småbrukarlag og Oppland Sau og Geit.

 

Praktiske løsninger for beitebruk er helt nødvendig

Ett av de viktige formålene med Langsua Nasjonalpark er å ta vare på naturbeitemark. For å oppnå dette er det avgjørende at det lages en forvaltningsplan som på en best mulig måte legger til rette for beitebruk, at praktiske løsninger kommer på plass og at det også er mulig å drive en god og effektiv rovviltforvaltning.

På arbeidsmøtene som ble gjennomført, kom det fram mange gode og viktige momenter som er avgjørende for å opprettholde og evt. styrke beitebruken i Langsua. Det må legges opp til enkle saksbehandlingsrutiner med rask saksbehandling og raske svar der det kreves og der tid er avgjørende. Planen må også klargjøre ansvarsforhold mellom ulike etater som er involvert i forvaltningen av nasjonalparken.

I tillegg til å påpeke viktigheten av enkle saksbehandlingsrutiner, vil vi peke på følgende momenter som er viktig for å kunne utøve beitebruken på en rasjonell måte:

 

Motorferdsel - årlige nødvendig tiltak i tilknytning til beiting

Det er nødvendig å ha tillatelse til følgende:

 • Utkjøring av saltstein og gjerdemateriell med snøscooter på vinterstid. Dette må kunne gjøres årlig
 • Hente ut sjuke og døde dyr med beltekjøretøy, traktor eller ATV
 • Utkjøring av gjerdemateriell med traktor / ATV på sommerstid etter ekstraordinære skader på vinteren
 • Utkjøring av fôr til beitedyr som har blitt ville og ikke lar seg sanke på annen måte
 • Kjøring inn i kveer for å slippe og hente beitedyr

Når situasjoner oppstår, har en ikke tid til å gå runden om søknader og søknadsbehandling. Det må gis stående tillatelser til å kjøre ut for å gjennomføre disse årlige nødvendige tiltak i tilknytning til beiting. Tillatelser bør gis for 4 år av gangen. Ved ukjøring bør det være tilstrekkelig med SMS-varsling til SNO.

 

Motorferdsel – andre tiltak

Forvaltningsplanen må gi mulighet for motorferdsel til følgende tiltak

 • Kjøring med scooter vinterstid for vedlikehold av setrer og tilsynsbuer
 • Utkjøring av ved

 

Rovviltforvaltning

 • Uttak av rovdyr er en forutsetning for at beitebruken kan vedvare og er dermed en forutsetning for å oppnå nasjonalparkens formål
 • Det må legges til rette for effektiv lisensjakt på jerv med stående tillatelse til å bruke scooter ved skadefelling og for å legge ut åte, sette ut jervebås og drive tilsyn med åte/jervebås

 

Beiting

Bruksberettigede skal være med å bestemme hvor dyra skal beite – ikke frimerkebeiting, og beitelag og fjellstyre bør styre beiteområdet.

God plass til beitedyr. Her fra Lyngkampen på grensa mellom Øyer og Storelvdal. Dette fjellområdet ligger øst for Langsua.

 

Andre forhold for å få en aktiv bruk av verneområdene

Forvaltningsplanen må gi muligheter for følgende tiltak:

 • Nydyrking og gjenopptakelse av jordbruksareal
 • Bygge ut eller bygge nytt på setra slik at husene tilfredsstiller dagens behov
 • Flytting og oppsettinga av nye gjerder ved behov. Strømgjerder tillatt til permanent bruk
 • Oppsetting av nye tilsynsbuer
 • Åpne for å sammenføye veger
 • Uttak av grus og fyllmasse for vedlikehold av veg i nærheten av vegen
 • Ordinært vedlikehold av veg og grøfting av/langs veger
 • Vedlikehold av kjørespor
 • Etablering / flytting av vassanlegg og maskinelt vedlikehold av eksisterende vassanlegg og nedgraving av vannledninger/-kummer
 • Landskapsskjøtsel – rydding og hogging

Store beiteressurser i Langsua Nasjonalpark. Ressurser som går til spille om de ikke beites. Foto fra turapp til Langsua. Fotograf: Thor Østby

Langsuas hjemmeside

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere