Langsua Nasjonalpark skal ta vare på naturbeitemark

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

Et av de viktigste formålene med Langsua Nasjonalpark er å ta vare på naturbeitemark. Da må det legges til rette for beitebruk, skriver Oppland Bondelag i sitt innspill til forvaltningsplan for Langsua.

Oppland Bondelag har gitt innspill til forvaltningsplanen for verneområdene Langsua. Innspillet er felles med Oppland Bonde- og småbrukarlag og Oppland Sau og Geit.

 

Praktiske løsninger for beitebruk er helt nødvendig

Ett av de viktige formålene med Langsua Nasjonalpark er å ta vare på naturbeitemark. For å oppnå dette er det avgjørende at det lages en forvaltningsplan som på en best mulig måte legger til rette for beitebruk, at praktiske løsninger kommer på plass og at det også er mulig å drive en god og effektiv rovviltforvaltning.

På arbeidsmøtene som ble gjennomført, kom det fram mange gode og viktige momenter som er avgjørende for å opprettholde og evt. styrke beitebruken i Langsua. Det må legges opp til enkle saksbehandlingsrutiner med rask saksbehandling og raske svar der det kreves og der tid er avgjørende. Planen må også klargjøre ansvarsforhold mellom ulike etater som er involvert i forvaltningen av nasjonalparken.

I tillegg til å påpeke viktigheten av enkle saksbehandlingsrutiner, vil vi peke på følgende momenter som er viktig for å kunne utøve beitebruken på en rasjonell måte:

 

Motorferdsel - årlige nødvendig tiltak i tilknytning til beiting

Det er nødvendig å ha tillatelse til følgende:

 • Utkjøring av saltstein og gjerdemateriell med snøscooter på vinterstid. Dette må kunne gjøres årlig
 • Hente ut sjuke og døde dyr med beltekjøretøy, traktor eller ATV
 • Utkjøring av gjerdemateriell med traktor / ATV på sommerstid etter ekstraordinære skader på vinteren
 • Utkjøring av fôr til beitedyr som har blitt ville og ikke lar seg sanke på annen måte
 • Kjøring inn i kveer for å slippe og hente beitedyr

Når situasjoner oppstår, har en ikke tid til å gå runden om søknader og søknadsbehandling. Det må gis stående tillatelser til å kjøre ut for å gjennomføre disse årlige nødvendige tiltak i tilknytning til beiting. Tillatelser bør gis for 4 år av gangen. Ved ukjøring bør det være tilstrekkelig med SMS-varsling til SNO.

 

Motorferdsel – andre tiltak

Forvaltningsplanen må gi mulighet for motorferdsel til følgende tiltak

 • Kjøring med scooter vinterstid for vedlikehold av setrer og tilsynsbuer
 • Utkjøring av ved

 

Rovviltforvaltning

 • Uttak av rovdyr er en forutsetning for at beitebruken kan vedvare og er dermed en forutsetning for å oppnå nasjonalparkens formål
 • Det må legges til rette for effektiv lisensjakt på jerv med stående tillatelse til å bruke scooter ved skadefelling og for å legge ut åte, sette ut jervebås og drive tilsyn med åte/jervebås

 

Beiting

Bruksberettigede skal være med å bestemme hvor dyra skal beite – ikke frimerkebeiting, og beitelag og fjellstyre bør styre beiteområdet.

God plass til beitedyr. Her fra Lyngkampen på grensa mellom Øyer og Storelvdal. Dette fjellområdet ligger øst for Langsua.

 

Andre forhold for å få en aktiv bruk av verneområdene

Forvaltningsplanen må gi muligheter for følgende tiltak:

 • Nydyrking og gjenopptakelse av jordbruksareal
 • Bygge ut eller bygge nytt på setra slik at husene tilfredsstiller dagens behov
 • Flytting og oppsettinga av nye gjerder ved behov. Strømgjerder tillatt til permanent bruk
 • Oppsetting av nye tilsynsbuer
 • Åpne for å sammenføye veger
 • Uttak av grus og fyllmasse for vedlikehold av veg i nærheten av vegen
 • Ordinært vedlikehold av veg og grøfting av/langs veger
 • Vedlikehold av kjørespor
 • Etablering / flytting av vassanlegg og maskinelt vedlikehold av eksisterende vassanlegg og nedgraving av vannledninger/-kummer
 • Landskapsskjøtsel – rydding og hogging

Store beiteressurser i Langsua Nasjonalpark. Ressurser som går til spille om de ikke beites. Foto fra turapp til Langsua. Fotograf: Thor Østby

Langsuas hjemmeside

 

 

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere