Landbruk som motkonjunktur, hva trengs for det grønne skifte.

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

Det grønne skiftet er et mye brukt uttrykk det siste året. Bruken av begrepet brukes av mange i mange sammenhenger. Hvordan kan vi i Norge møte det grønne skiftet på en slik måte at vi kan utnytte det til vekst og nytte.

Begrepet ”det grønne skiftet” har kommet opp med bakgrunn i at de globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Begrepet begynner allerede å bli veldig mye brukt og er et til dels ”misbrukt” begrep.

Vekst i verdensøkonomien viser at det er tre ting som alltid trengs for god utvikling i en stat, dette er å ha en oppegående og god råvareproduksjon, god fordeling av godene og god budsjettstyring. Ved å ikke fylle disse forutsetningene vil en fort bli en ”banan stat” som sender verdiene ut og egen vekst blir liten.

Vi er nå flere enn noen gang på jorda, forbruket av mat er dermed høyere enn noen gang. Likevel har produktivitetsveksten i landbruket steget raskere enn forbruket av matvarer og matprisene i verden aldri vært lavere. I stor grad følges matpriser og oljepris relativt godt. Dette fordi en høy oljepris gjør det lønnsomt å bruke jordbruksareal til produksjon av biodrivstoff. Konjunkturen på matprisene er stort sett ganske jevn med noen små topper. Ved toppene bygges det alltid opp høyere produksjon og prisen stabiliserer seg tilbake på ”normalt” lavt nivå.

Vi skal nå i gang med å utvikle det grønne skiftet. Når det først ble snakk om det grønne skifte kom dette i en periode med høye råvare og oljepriser. Det var da en stor tro på at de grønne næringene skulle få en raskt voksende økonomi. Det var en overdreven tro på råvareverdien som senere har falt tilbake til et nytt lavt nivå. Dette viser oss at det grønne skifte ikke kommer av seg selv, men må skapes av politikk. Man må bygge en politikk som tar vare på verdier og utvikler en industri som videreforedler ressursene. Ressursene har lite verdi før de er foredlet. Vi må passe oss for ikke å komme i en situasjon der målet er at råvaren blir eksportert til en lavest mulig pris, dette er oppskriften på å bli fattig.

Jordbruksøkonomien i den vestlige verden er for tiden dårlig stilt og preges av stor overproduksjon innen mange produksjoner. Dette har kommet som en konsekvens av en overdreven tro på at opphevelse av reguleringer skal løse alle problemer i et allerede fallende råvaremarked. Å øke produktiviteten i et uregulert marked vil kun skape overproduksjon og senke prisen og ikke bedre resultatene for produsenten. Som eksempel kan vi se til Danmark der 86 % av melkebedriftene i underskudd i 2015, og svinebedriftene i perioden 2003 til 2015 i snitt tapt 53 kr pr produsert enhet. Det grønne skiftet er avhengig av en regulering og vi kan ikke vente at verdensøkonomien skal løse dette.

Norge har historisk sett klart å legge den mest lønnsomme produksjonen i de nest beste områdene via kanaliseringspolitikken. Dette har vært avgjørende for å sikre produksjon og bosetting i hele landet og ikke å få all melkeproduksjonen konsentrert på det sentrale østlandsområdet.

Den norske landbruksmodellen genererer godt over 100.000 arbeidsplasser og er med dette en viktig premissgiver for det norske arbeidslivet. Jordbruksavtalen er nå på ca 1 % av statsbudsjettet, dette er ned fra 8 % som var verdien i tiden etter opptrappingsvedtaket. Dette sikrer ikke bare produksjon, men også bosetting. En konsentrering av produksjon på færre men større enheter gir en mindre totalproduksjon sel om enkeltbrukene blir større.

Hvis vi skal sikre det grønne skiftet og komme ut av oljeskyggen må vi sikre nasjonalt eierskap i mulige vekstbedrifter. Det er viktig å skape lange verdikjeder som genererer vekst. For å skape denne veksten må det legges inn betydelig med midler og vi må snakke om milliarder, ikke millioner i støtte til oppbygging av denne næringen. Midlene finnes, men det er spørsmål om hvordan det skal disponeres. Det må legges opp til å utnytte norsk industri, ikke bare importere teknologien.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere