Kulturminner på nydyrkingsarealer

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Nord-Fron Bondelag ønsker at undersøkelser om kulturminner i forbindelse med nydyrking i sin helhet skal dekkes av saken. Saken har vært behandlet i fylkesstyret og sendt videre. Nå er ønsket kommet med i Norges Bondelags innspill til Stortingsmelding om kulturminner.

Nord-Fron Bondelag oppfordret Oppland Bondelag om å jobbe for at undersøkelser om kulturminner i forbindelse med nydyrking i sin helhet skal dekkes av staten. De ønsker også at det må gis erstatning for eventuelle arealer som er eller blir båndlagte pga kulturminner.

I praksis ser vi at kostnadene med arkeologiske undersøkelser tar en god del av dyrkingstilskuddet, og det kan vel i verste fall koste mer enn tilskuddet samtidig som det i etterkant av undersøkelsen kan bli båndlegging av deler av arealet.

Styret støttet saken og sendte den videre til Norges Bondelag. Norges Bondelag har tatt inn begge punktene i deres innspill til Stortingsmelding om kulturminner.

  

I stitt innspill sier Norges Bondelag blant annet at:

  • For å øke matproduksjonen slik landbruks- og matmeldinga har som målsetting, foreslår Norges Bondelag at staten dekker utgifter til arkeologiske arbeider så lenge formålet ved tiltaket er matproduksjon og nødvendige bygninger i produksjon.

  • Videre ønsker Norges Bondelag en lovendring for å sikre muligheter for erstatningskrav ved båndlegging av arealer som følge av kulturminner slik det er nå er gjennomført for alle typer vernekategorier etter naturmangfoldloven for tap som skyldes innskrenkninger i "pågående bruk".

 

Her kan du lese mer om Norges Bondelags syn på saken.

 

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere