Kornøkonomien må styrkes om vi fortsatt skal ha et landbruk over hele landet

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbrukets krav som ble overlevert Staten i dag legger vekt på en bærekraftig matproduksjon over hele landet. For å få til dette, må kornøkonomien styrkes.

Naringskomiteens flertall presiserer i innstillingen til Stortinget at ”reell økt sjølforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser”. Reell sjølforsyning og matsikkerhet forutsetter at mest mulig av norsk matproduksjon er basert på norske forressurser. Det er derfor avgjørende å legge til rette for at arealressursene utnyttes best mulig. Det må produseres korn der det er naturgitte forutsetninger for det. Kornproduksjonen må økes, med mål om økt norsk kornandel i kraftfor og matmel. Gras- og beiteressursen i distriktene er en forutsetning for økt norsk matproduksjon. Det må legges bedre til rette for å utnytte beiteressursene i inn- og utmark over hele landet. Den geografiske produksjonsfordelingen i norsk landbruk må opprettholdes.

Slik åpner jordbruket sitt krav til Staten i årets jordbruksforhandlinger. En åpning som er godt gjenkjennbart i Oppland Bondelags uttalelse til Norges Bondelag foran forhandlingene.

 

Hele landet må brukes

Dette understreker også Biri Bondelags Kristina Hegge i en større reportasje i dagens Aftenposten. Kristina har besøk av Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, og sier klart: "Jeg ønsker meg en så god kornøkonomi at det blir produsert enda mer norsk korn. På denne måten kan kjøttproduksjonen bli opprettholdt i dalstrøkene og fjellbygdene. Det tror jeg er den eneste måten vi kan øke matproduksjonen i Norge på. Da blir hele landet brukt".

 

Et nøkternt krav

Jordbrukets forhandlingsutvalg har lagt fram et nøkternt krav, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø.

Kravet inneholder en reversering av den omfordelinga som skjedde i fjor. Vi trenger å styrke små og mellomstore bruk. Og en styrking av distriktslandbruket gjennom blant annet økt disktriksttilskudd på kjøtt. Frakttilskudd er også et viktig virkemiddel for distriktsjordbruket.

Kostnadene, spesielt rentekostnaden i landbruket har gått ned. Derfor er det mulig å legge fram et såpass nøkternt krav, sier Trond.

Det som bekymrer fylkeslederen mer, er at vi ikke klarer å ta ut kostnadsveksten på innsatsfaktorer i markedet. Da blir økte budsjettoverføringer helt nødvendig, avslutter Ellingsbø.

Redusere avstanden til andre grupper

Jordbrukets krav legger til rette for økte inntektsmuligheter på 24.200 kr/årsverk. I og med at landbruket inntektsmessig ligger lavt, er dette et moderat krav, mener Jordbrukets forhandlingsutvalg. Kravet har ei ramme på 950 millioner. Dette skal finansieres ved økte budsjettoverføringer på 490 milioner, økte målpriser på 380 millioner, 55 millioner i økt jordbruksfradrag og 25 millioner i ubrukte midler fra fjoråret.

 

Klima- og miljøtilpasset landbruk

I tillegg til å styrke kornøkonomien, legger kravet vekt på å styrke økonomien i grovfôrbaserte produksjoner og styrke virkemidler mot et klima- og miljøltilpasset landbruk. Investeringsvirkemidlene må økes, og de må innrettes til å være tilpasset ressursgrunnlaget. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener videre at det er svært viktig å legge til rette for å sikre avsetningen av norske råvarer i det norske markedet.

Hele kravet kan du lese her.

 

 

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere