Kornøkonomien må styrkes om vi fortsatt skal ha et landbruk over hele landet

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbrukets krav som ble overlevert Staten i dag legger vekt på en bærekraftig matproduksjon over hele landet. For å få til dette, må kornøkonomien styrkes.

Naringskomiteens flertall presiserer i innstillingen til Stortinget at ”reell økt sjølforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser”. Reell sjølforsyning og matsikkerhet forutsetter at mest mulig av norsk matproduksjon er basert på norske forressurser. Det er derfor avgjørende å legge til rette for at arealressursene utnyttes best mulig. Det må produseres korn der det er naturgitte forutsetninger for det. Kornproduksjonen må økes, med mål om økt norsk kornandel i kraftfor og matmel. Gras- og beiteressursen i distriktene er en forutsetning for økt norsk matproduksjon. Det må legges bedre til rette for å utnytte beiteressursene i inn- og utmark over hele landet. Den geografiske produksjonsfordelingen i norsk landbruk må opprettholdes.

Slik åpner jordbruket sitt krav til Staten i årets jordbruksforhandlinger. En åpning som er godt gjenkjennbart i Oppland Bondelags uttalelse til Norges Bondelag foran forhandlingene.

 

Hele landet må brukes

Dette understreker også Biri Bondelags Kristina Hegge i en større reportasje i dagens Aftenposten. Kristina har besøk av Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, og sier klart: "Jeg ønsker meg en så god kornøkonomi at det blir produsert enda mer norsk korn. På denne måten kan kjøttproduksjonen bli opprettholdt i dalstrøkene og fjellbygdene. Det tror jeg er den eneste måten vi kan øke matproduksjonen i Norge på. Da blir hele landet brukt".

 

Et nøkternt krav

Jordbrukets forhandlingsutvalg har lagt fram et nøkternt krav, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø.

Kravet inneholder en reversering av den omfordelinga som skjedde i fjor. Vi trenger å styrke små og mellomstore bruk. Og en styrking av distriktslandbruket gjennom blant annet økt disktriksttilskudd på kjøtt. Frakttilskudd er også et viktig virkemiddel for distriktsjordbruket.

Kostnadene, spesielt rentekostnaden i landbruket har gått ned. Derfor er det mulig å legge fram et såpass nøkternt krav, sier Trond.

Det som bekymrer fylkeslederen mer, er at vi ikke klarer å ta ut kostnadsveksten på innsatsfaktorer i markedet. Da blir økte budsjettoverføringer helt nødvendig, avslutter Ellingsbø.

Redusere avstanden til andre grupper

Jordbrukets krav legger til rette for økte inntektsmuligheter på 24.200 kr/årsverk. I og med at landbruket inntektsmessig ligger lavt, er dette et moderat krav, mener Jordbrukets forhandlingsutvalg. Kravet har ei ramme på 950 millioner. Dette skal finansieres ved økte budsjettoverføringer på 490 milioner, økte målpriser på 380 millioner, 55 millioner i økt jordbruksfradrag og 25 millioner i ubrukte midler fra fjoråret.

 

Klima- og miljøtilpasset landbruk

I tillegg til å styrke kornøkonomien, legger kravet vekt på å styrke økonomien i grovfôrbaserte produksjoner og styrke virkemidler mot et klima- og miljøltilpasset landbruk. Investeringsvirkemidlene må økes, og de må innrettes til å være tilpasset ressursgrunnlaget. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener videre at det er svært viktig å legge til rette for å sikre avsetningen av norske råvarer i det norske markedet.

Hele kravet kan du lese her.

 

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere