Jordbruksavtale og grøntsektoren på dagsorden fra Buskerud-delegatene

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Like sikkert som vi går over i juni, kommer årsmøte i Norges Bondelag ikke lenge etter. Årsmøte avholdes på Lillehammer 06.-07. juni og første dag er over. Leder Lars Petter Bartnes fikk mye skryt for sin tale, og det var mange temaer oppe i generaldebatten.

Buskerudbonden fornøyd med at jordbruket inngikk avtale.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen kommenterte både årets og kommende jordbruksforhandlinger og startet med å takke leder Lars Petter Bartnes for en glimrende tale. -Buskerud-bonden er veldig fornøyd med at dere inngikk årets jordbruksavtale. Spesielt gledelig er det at det i år ble en avtale med staten og begge faglaga, sa fylkesleder Hoen

-Sjølsagt vil vi alltid mene at vi burde hatt ei høyere ramme, og en enda bedre inntektsutvikling. Allikevel mener jeg at årets avtale er en av de viktigste og kanskje beste som har blitt inngått. Dette til tross for at vi ikke oppnådde reduksjon av inntektsgapet. Jeg synes, Lars Petter, at du var litt for beskjeden i din omtale av resultatet dere oppnådde. For å se hvor god årets avtale er, må vi gå litt i dybden fortsatte Hoen

- Vi har fått med staten på en kronemessig bedre inntektsutvikling i produksjoner med balanse eller underdekning.

- Dere klarte å få inn nye tilskuddsordninger i ei tid som har vært prega av mantra om forenklinger. I Buskerud er vi veldig fornøyd med det nye strukturtilskuddet på melk.

- Som om ikke det var nok, så klarte dere å styrke og videreutvikle markedsordningene. Det var utrulig viktig å få inn det prinsippet om at jordbruksavtalen har et ansvar for å tilpasse produksjonen til markedet. Nå starter den viktige jobbinga med å bygge oss opp mot neste års oppgjør, avsluttet Hoen

Fylkesleder Egil Chr. Hoen på talerstolen

Grøntsektoren viktig verdiskaper

Styremedlem Steffen Green tok opp grøntnæringa i sitt innlegg. – Grøntnæringa er en viktig verdiskaper og med et økende marked har vi et stort potensiale. Dette må vi dekke med norsk produksjon.  Årets jordbruksoppgjør satte fokus på frukt- og grøntproduksjon, det er gledelig sa Green og refererte også til tall fra grøntnæringa. Grøntsektoren står for 12,5% av produksjonsverdien i norsk landbruket og mottar 1,9% av bevilgningene. 90% av inntekta hentes fra markedet. 

Steffen Green sitter klar til å entre talerstolen

Setffen Green på talerstolen

 

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Godt dialogmøte med Buskerud KrF

Mandag 16. april møtte Buskerud Bondelag fylkesstyret i Buskerud KrF, det var satt av en hel time til landbrukspolitikk. – Vi er veldig glad for at partiene tar seg tid til å møte oss sier nestleder Håkon Haug Laa og styremedlem Steffen Green som møtte KrFs fylkesstyre på Noresund.

Regionalt miljøprogram

Fylkesmannsembetene for Oslo/Akershus, Østfold og Buskerud slås sammen fra 01.01.2019. Representanter fra blant annet næringa, fylkesmannsembetene, landbrukskontorer og NLR var samlet fredag 13.april for å diskutere felles miljøprogram for fylkene. – Det er viktig at ordningene tar hensyn til fylkenes særegenheter, sa styremedlem Ole Hans Unelsrød i Buskerud Bondelag.

Våre samarbeidspartnere