Hiuttak av jerv: Eit nødvendig onde eller muleg å unngå?

Publisert 02.03.2018
  • Tips en venn om denne siden

- Både beitebrukarane og staten lir under dårleg omdømme på grunn av jervejakt i yngletida. Dette kunne i stor grad vore unngått dersom staten ved Statens Naturoppsyn tok ansvar for å regulere bestanden i den ordinære jakttida. Det skriv fylkesleiar Oddvar Mikkelsen og rovdyransvarleg Odd Bjarne Bjørdal i eit lesarinnlegg.

Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen og rovdyransvarleg Odd Bjarne BjørdalHer er innlegget som er sendt media:

Hiuttak av jerv: Eit nødvendig onde eller muleg å unngå?

Naturvernforbundet gikk nyleg ut og kritiserte praksisen med hiuttak av jerv der den dokumenterte bestanden er høgare enn bestandsmålet etter avslutta lisensjakt. Det er etter kvart ein årleg tradisjon at diskusjonen om å avlive jervetisper og ungane deira kjem kort tid etter at lisensjakta er avslutta 15. februar. Møre og Romsdal Bondelag kan forstå at mange er kritiske og stiller spørsmål ved denne praksisen. Det er vanleg at alt vilt er freda i yngletida. Dette er å syne respekt for dyra.

Då ordninga med lisensjakt på jerv vart oppretta var noko av tanken at det skulle vere eit gode for interesserte jegarar å kunne jakte på jerv. I enkelte år lukkast jegarane godt og fleire jerv blir tekne ut i den ordinære jakttida. I andre år, som i år, lukkast ikkje dette. Då kjem spørsmålet om hiuttak opp i og med at det er dokumentert fleire jerv enn bestandsmålet.

Møre og Romsdal Bondelag vil peike på at det er statlege myndigheiter som har fastsett bestandsmålet for dei store rovdyra, og at det difor må vere statens ansvar gjennom Statens Naturoppsyn (SNO) å halde rovviltbestanden på vedteke nivå. Vi vil difor gå inn for å få etablert ein praksis der Statens Naturoppsyn har ansvar for å gå aktivt inn i jakta og sikre at dei planlagde fellingane blir gjennomført. I tillegg vil vi arbeide for å tillate auka bruk av tekniske hjelpemiddel for å gjere jakta lettare og sikrare for lisensjegarane, og at opplæring og rådgjeving blir tilgjengeleg for fleire.

Eit forslag kan vere at ordinær lisensjakt kan vare fram til jul. Etter nyttår fortsett jakta men då kan SNO få ansvar for å ta ut dei resterande dyra i fellingskvotane, gjerne i samarbeid med lokale jegarar. På den måten kan ein få redusert behovet for hiuttak til eit minimum.

Jervejakt er vanskeleg. Det finst døme på at uheldig eller lite gjennomtenkt jaktform eller manglande samarbeid har resultert i at jakta mislukkast, og at jegarar diverre har kome i skade for å gjere jakta vanskelegare for kvarandre, og at forsøk på åtejakt har resultert i at åta i praksis har vorte fôringsplassar for jerv. Det kan vere eit tema for drøfting om det skal innførast strengare krav til lisensjegarane og utøving av lisensjakta slik at aktuelle åteplassar må godkjennast og at ein må kunne dokumentere at åtet kan bemannast tilstrekkeleg for å gi gode sjansar for felling. Kan hende må Statens Naturoppsyn få ei aktiv rolle i obligatorisk rådgjeving til dei som søkjer om jaktlisens.

For beitenæringane er kontroll med rovviltbestandane avgjerande, og det er ikkje godt nok at bestandsreguleringa blir overlatt til tilfeldig og frivillig jakt. Det skal heller ikkje vere slik at bygdefolket sjølv skal ha ansvaret for å vere den utøvande part i forvaltninga av dyrestammen som myndigheitene har vedteke storleiken på. Det ansvaret må staten sjølv ta.

Både beitebrukarane og staten lir under dårleg omdømme på grunn av jervejakt i yngletida. Dette kunne i stor grad vore unngått dersom staten ved Statens Naturoppsyn tok ansvar for å regulere bestanden i den ordinære jakttida.

Møre og Romsdal Bondelag

Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen og rovdyransvarleg Odd Bjarne Bjørdal

Kan vi stole på offentlege kart?

Skodje kommune, Skodje Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag inviterer til kartkonferanse fredag 23. mars i Gomerhuset i Skodje. Påmelding innan 20. mars.

Styret M&R Bondelag

Gjenvalg i fylkesstyret

Hele styret i Møre og Romsdal Bondelag ble gjenvalgt på årsmøtet i Molde 3. mars. I en uttale påpeker fylkesårsmøtet at en kan spørre seg om det negative klimafokuset på drøvtyggerne er riktig dimensjonert i oljenasjonen Norge.

Tre fylkesbondelag samarbeider om rovviltforvaltning

De tre fylkesbondelagene i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag skal arbeide tettere og sammen for en fornuftig rovviltforvaltning. Det er konklusjonen etter fellesmøtet i Trondheim 13. februar.

Tidligsanking kun som akuttiltak

Fylkesbondelagene i Midt-Norge mener tiltaket tidlig nedsanking ikke må brukes som et generelt forebyggende planlagt tiltak som erstatning for andre virkemidler, men kun kan aksepteres som et siste virkemiddel og pålegg fra myndighetene når det er akutt fare for rovdyrtap.

Inspirerende samling for unge bønder

Samlinga for unge bønder 2. og 3. februar med overnatting på Stranda og gardsbesøk i Ørskog, Stordal og Sykkylven ga de nærmere 60 deltakerne godt med sosialt og faglig påfyll og motivasjon til å satse på ei framtid som bønder.

Oddvar Mikkelsen og Arnar Lyche

Fylkesmannen i utakt med landbruket

- Det er trist at Fylkesmannen vil sette begrensninger på utviklingsmulighetene for svært mange bønder. Det får konsekvenser for motivasjon og satsingsvilje, skriver fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg om Fylkesmannens støtte til forbud mot nydyrking av myr.

Skattekurs Møre og Romsdal

Regnskapsførere på skattekurs i Molde

Totalt 80 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Scandic Seilet Hotel i Molde til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Temadag eigarskifte

Nyttig temadag om eigarskifte

Det vart ein nyttig og lærerik temadag om eigarskifte for dei 45 unge og eldre bøndene som deltok på Møre og Romsdal Bondelags temadag i Surnadal laurdag 11. november. Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl sto for det faglege innhaldet.

Oddvar Mikkelsen

Frustrasjon og forvirring om får

- Sjølv i ei næring med overproduksjon er det behov for fornying, og ein eventuell total stans i tilskot til sauefjøs må vere kortvarig, skriv fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg.

Ledermøte M&R Bondelag 3. november 2017

Var samlet til ledermøte i Surnadal

Vel 60 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 3. og lørdag 4. november, som i år var lagt til Surnadal.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
23
Mars

Kan vi stole på offentlege kart?

Gomerhuset, Skodje
Onsdag
30
Mai

Styremøte M&R Bondelag

Onsdag
06
Juni

Årsmøte i Norges Bondelag

Lillehammer

Våre samarbeidspartnere