Forvaltning av rovdyr på manglende grunnlag

Av Terje Balandin,
  • Tips en venn om denne siden

Finnmark Bondelag registrerer at Miljødirektoratet overprøver Rovviltnemnda for Troms og Finnmark i sin anbefaling om gaupejakt på to individer i Finnmark og tre individ i Troms.

Grunnlaget for avslaget er at det ikke er dokumentert nok familiegrupper av gaupe i våre to nordligste fylker. I høst overprøvde Miljødirektorat Rovviltnemnda og avslo bjørnejakt i nord på grunn av for få dokumenterte individer.

Finnmark Bondelag er ikke uenig i at vi skal ha en levedyktig bestand av både jerv, bjørn og gaupe i Finnmark. Således så skjønner vi at man må begrense jakta hvis populasjonen blir for liten. Men samtidig så forventer vi at slike avgjørelser tas på et mest mulig korrekt grunnlag. Skal du forvalte for eksempel bjørnestammen på bakgrunn av hvor mye bjørn det er så må man også legge ned arbeid og få registrert alle bjørnene i fylket.

Vi mener bestandsregistreringene som gjøres på våre store rovdyr er mangelfull i vårt nordligste fylke. Når man går inn i tallmaterialet og kvalitetssikre arbeidet som gjøres av myndighetene på bestandsregistrering på jerv og bjørn så er det store hull. Finnmark Bondelag har grunn til å anta at dette også gjelder arbeidet med registrering på antall gauper. Og forstå oss ikke galt. Arbeidet som legges ned fra Statens naturoppsyn (SNO) i registrering av rovdyr med ynglinger, innsamling av DNA fra hår og møkkprøver med mer er enormt. Men fylket er gigantisk, vi har mye vær, lite folk og lite vei. Alle disse momentene er med på å gjøre jobben med å registrere alle rovdyrene svært vanskelig, om ikke umulig.

Når man da fastsetter hvor mye dyr som kan felles på bakgrunn av registrerte individ, samtidig som registreringen av individene er svært mangelfull så er forvaltningen med Miljødirektoratet i spissen ute og kjøre. Konsekvensen er enorme rovdyrtap innen reindrifta, og blant Norges høyeste rovdyrtap på beite for sauenæringa i vårt fylke.

I Tana har vi registrert at SNO nedbemanner fra to til en stilling. Dette er Statens utøvende ledd som har blant annet som arbeidsoppgave å være ute i felten for å registrere rovdyr og dokumentere rovdyrtap. Når man kutter ned i det utøvende ledd så vil dagens mangelfulle registrering av rovdyr bare bli enda verre.

Finnmark Bondelag krever at;

  1. Statens Naturoppsyn opprettholder tidligere bemanning i Finnmark, og dermed tilbakefører stilling til Tana.

  2. At beregningsmodellen på store rovdyr i region 8 endres slik at den tar hensyn til ukjente individ, grensekryssende individer og at man ikke har gjenfangst på alle DNA-registrerte individ hvert år.

  3. At Miljødirektoratet i framtiden følger anbefalingene til de regionale rovviltnemndene ved fastsettelse av kvoter på gaupe og bjørnejakt.

 

For mer informasjon

Kontakt:

Fylkesleder Finnmark Bondelag

Grete Liv Olaussen

Mob 416 46 168

 

Rovviltansvarlig Finnmark Bondelag

Bjørn Tore Søfting

Mob 992 63 422

Tormod Nilsen løfter tungt

Bondetrim i Tana

Bønder har et hardt fysisk yrke der slitasjeskader er svært vanlig. Konsekvensen er ofte sykemeldinger og uføretrygd. Tana Bondelag har grepet tak i problemet og gjennomfører ukentlig bondetrim der forebygging står i fokus.

Rein på beite

Reindriftas krav til Oldereidet

Reindrifta kunne hatt alt å vinne på å holde seg til venns med bøndene, istedetfor å kreve oppheving av fredningssonene.

Åpen gård i Alta

1300 deltagere på åpen gård i Alta

Alta Bondelag har hatt tradisjon med å gjennomføre svært vellykkede "Åpen gård" arrangementer, og denne helgen ble ikke noe unntak. 1300 store og små var gjester på arrangementet.

Bjørnemøkk

Må samle bjørnemøkk for å få skyte bjørn

Statens naturoppsyn gjennomførte bjørnemøte i Karasjok i samarbeid med NIBIO. Tema for møtet var menneskers møte med bjørn i naturen, arbeidet med DNA registrering og en gjennomgang av kjente individ i kommunen.

Våre samarbeidspartnere