Fortsatt årsmøter i lokallaga

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Vi er inne i innspurten for årsmøtene, forrige uke var det også mange lokallag som hadde sin årsmøter i fylket vårt. Det ble nye lokallagsledere i Nore og Uvdal Bondelag og Hol Bondelag. Vi gratulerer både nye og gjenvalgte lokallagsledere.

Nore og Uvdal hadde sitt årsmøte på Rødberg Hotell 31.10. Kjell Terje Løver gikk av som lokallagsleder, ny lokallagsleder er Per Johan Høglund.

Også Lier hadde sitt årsmøte 31.10. Wiggo Andersen ble gjenvalgt som leder, med seg i styret har han Thomas Bakke, Hans Kristian Bjørnstad Jensen, Ragne Helene Ravnsborg, Anita Myhre og Emil Moen. Lier Bondelag hadde besøk av Ole Hans Unelsrød på sitt årsmøte. Årsmøtet hadde også besøk av Espen E. Syljuåsen fra bladet traktor. Han holdt foredrag om traktor i trafikken, mange fikk seg nok en aha-opplevelse om regelverket.

Styret i Lier Bondelag

Nes og Flå holdt sitt årsmøte sammen 01.11. på Nesbyen. Nes og Flå hadde Finn Erlend Ødegård fra Norges Bondelag holdt foredrag om utmarksressurser, friluftsloven og ferdsel i utmark. – Et veldig interessant og nyttig foredrag sier lokallagsleder i Nes, Harald Rustand. Magne Trøstheim ble gjenvalgt som leder i Flå Bondelag og Harald Rustand ble gjenvalgt som leder i Nes Bondelag.

 

Hol Bondelag hadde sitt årsmøte 02.11.2016 på Bardøla. Lokallaget hadde besøk av Håkon Haug Laa frå fylkesstyret som fortalte om aktuelle saker. Ole Øvrejorde tok over stafettpinnen som lokallagsleder etter Svein Nedremyr.

Årsmøte i Hol Bondelag

 

Et tjue-talls personer hadde funnet veien til Gjesvold der Hole Landbrukslag holdt hadde sitt årsmøte 03.11. Hole Landbrukslag hadde besøk av rådgiver Eldor Bjerke som orienterte om aktuelle saker fra Buskerud Bondelag. Årsmøtet hadde også besøk av Bjørn Geir Harrson som holdt foredraget «Ringerikes bidrag til Norgeshistorien! Per Hafnor ble gjenvalgt som leder, med seg i styret har han Ole Martin Borgen, Jon Skuterud Tveiten, Ingvild Collett-Hansen, Nils Mosødegård og Christian Fagerås.

Årsmøte i Hole landbrukslag

 

Nedre Eiker hadde også sitt årsmøte 03.11.2016 Bøndenes Hus i Mjøndalen med besøk av Lina B. Sørby fra fylkesstyret. Sørby orienterte om aktuelle saker fra Buskerud Bondelag. Knut Olav Stryken ble gjenvalgt som leder i Nedre Eiker landbrukslag.

 Årsmøte i Nedre Eiker landbrukslag

 

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Godt dialogmøte med Buskerud KrF

Mandag 16. april møtte Buskerud Bondelag fylkesstyret i Buskerud KrF, det var satt av en hel time til landbrukspolitikk. – Vi er veldig glad for at partiene tar seg tid til å møte oss sier nestleder Håkon Haug Laa og styremedlem Steffen Green som møtte KrFs fylkesstyre på Noresund.

Våre samarbeidspartnere