Flom: Still opp for hverandre

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Noen er veldig sterkt rammet, nå er det viktig at vi stiller opp for hverandre, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Johan Grindflek på Elvål i Rendalen måtte frakte skoleungene i båt torsdag. (Foto: Berit Grindflek)

Torsdag sendte Norges Vassdrags- og energidirektorat ut denne meldingen:

Det er svært stor vannføring i mange vassdrag i Sør-Norge. Vannføringen har nå kulminert i de fleste sideelevene. Det er fortsatt økende vannføring i nedre deler av Glomma, Gudbrandsdalslågen, Drammensvassdraget. Det ventes økte vannstander i en rekke av de større innsjøene i lavlandet på Østlandet de neste dagene. Det ventes også kommende døgn noe nedbør på Østlandet.

Lokale variasjoner

I noen områder er det flommen som skaper store problemer, i andre områder er det utsatt våronn og fôrknipe. På Jæren, for eksempel, ligger bøndene en mnd på etterskudd og mye av enga er ødelagt.

 

- Tilbakemeldingene vi har fått, forteller om store, lokale variasjoner. Men, noen er rammet veldig sterkt, og da er det viktig at vi stiller opp for hverandre, sier Bondelagslederen som oppfordrer bøndene til å ta en prat med hverandre. Bjørke får full tilslutning fra leder Trond Ellingsbø i Oppland som håper lokallaga i de hardest rammede områdene engasjerer seg, og for eksempel utveksler informasjon om tilgang på fôr osv.

-Bonden har god kunnskap om lokale forhold og aktuelle tiltak , men det gjelder også om å utnytte den faglige kunnskapen som er tilgjengelig i rådgivingsapparatet. Det er også slik,sier Ellingsbø, - at situasjonen avhjelpes litt dersom folk stiller opp for hverandre.

Naturskade

Ved naturskade vil gardens forsikring dekke eventuelle tap på landbruksbygg og løsøre. - Men, dette må dokumenteres og meldes forsikringsselskapet, understreker seniorrådgiver Anders Huus i Norges Bondelag.

Ved skader på gardsveger, bruer, på jord- og skogsbruksarealet og utmarka, er det Statens naturskadeordning som trer i kraft. Disse skadene skal meldes til lensmannen i det aktuelle området. - Slike skader har en egenandel på 10.000 kroner, forklarer Huus. - Summen etter egenandelen gir et beregningsgrunnlag, og eventuell erstatning har 85 prosent av dette beregningsgrunnlaget som høyeste erstatning.

Leiejord

Fra 2011 er regelene for naturskadeerstaning dersom du har leiejord, endret. Nå kan du som jordleier søke om erstatning på vegne av jordeier, forutsatt at du har en fullmakt til det.

Andre erstatningsordninger

 

Erstatning ved klimabetingede skader

Forskrift for klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Norsk Landbruksrådgiving, Østafjells, har laget en kort orientering som tar for seg:

  • Været kan man ikke gjøre noe med
  • Hva betyr utsatt såing på avling?
  • Tiltak ved sein sådd åker
  • Avlingskade

Hindrer inntransport av melk

TINE får derfor ikke hentet melk hos alle melkeprodusentene, først og fremst fra gårder i Gudbrandsdalen og i Nord-Østerdal.

Med hensyn til leveransene til butikker, er konsekvensene så langt små, men situasjonen er uoversiktlig og kan endre seg fort.

Av TINEs anlegg er det Frya som fremst merker konsekvensene av flommen. Produksjonen går som normalt, men det er utfordrende å få ut varer. Det har ført til at mellom 50 og 60 kunder mellom Kvam og Dombås ikke har fått varene sine i dag.

Også transport av varer mellom TINE-anlegg blir berørt.

Vi må legge om infrastrukturen

- Vi må legge om infrastrukturen. Flytte folk og veier/ bane til sikre områder på stabil fjellgrunn. Det må forskes og utvikles mer kosteffektiv flomforebygging, sier prosjektleder Svein Guldal i Norges Bondelag

- . Flommene må håndteres slik at erosjon av jordmasser blir minimal. Og det må bevilges penger til en omfattende oppgradering av stikkrenner og annen hydrologisk infrastruktur, understreker Guldal.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

 

(Artikkelen oppdatert 1000/1009/1138/1206).

 

 

 

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere